fot. Pixabay

Komitet Standardów Rachunkowości działa przy Ministrze Finansów na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie zakresu działania i sposobu organizacji Komitetu Standardów Rachunkowości. Zgodnie z art. 10 ust. 3 ww. ustawy w sprawach nieuregulowanych przepisami ustawy, przyjmując zasadę (politykę) rachunkowości, jednostka może stosować krajowe standardy rachunkowości wydane przez Komitet Standardów Rachunkowości.

Do zakresu działania Komitetu należy:

  1. wydawanie krajowych standardów rachunkowości oraz przegląd i aktualizacja istniejących standardów,
  2. wydawanie stanowisk w problematycznych kwestiach z zakresu rachunkowości,
  3. opiniowanie projektów aktów prawnych w zakresie rachunkowości,
  4. analiza i opiniowanie projektów Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz projektów ich zmian,
  5. współpraca z międzynarodowymi organizacjami do spraw standaryzacji rachunkowości,
  6. podejmowanie innych działań mających na celu harmonizację i standaryzację zasad rachunkowości.

Komitet współpracuje z Europejską Grupą Doradczą ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG). Członkowie Komitetu uczestniczą w pracach grup roboczych EFRAG. Członkowie Komitetu na bieżąco analizują i opiniują dokumenty międzynarodowe, w szczególności projekty zmian MSSF w kwestiach istotnych z punktu widzenia polskich jednostek stosujących MSSF.

Członkami Komitetu są specjaliści w dziedzinie rachunkowości, reprezentujący organy biorące udział w procesie stanowienia regulacji w zakresie rachunkowości (Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Narodowy Bank Polski, Komisja Nadzoru Finansowego) oraz największe organizacje zawodowe rachunkowości (Stowarzyszenie Księgowych w Polsce i Polska Izba Biegłych Rewidentów), które zgłaszają przedstawicieli środowiska naukowego oraz firm audytorskich.

Skład Komitetu XI kadencji:

Agnieszka Stachniak – Przewodnicząca Komitetu,

Joanna Stachura – Zastępca Przewodniczącej Komitetu,

Aneta Gołdyń  Sekretarz.

Członkowie: dr Teresa Cebrowska, Małgorzata Czupryńska, Katarzyna Dębska, dr Zdzisław Fedak, prof. dr. hab. Jerzy Gierusz, dr hab. Stanisław Hońko, dr hab. Radosław Ignatowski, Tomasz Konieczny, Małgorzata Kosiorek, Krzysztof Kruszewski, dr Dorota Mikulska, Anna Sirocka, Izabela Sykulska, prof. dr hab. Gertruda Świderska, Bogusława Toma, dr Katarzyna Trzpioła.

Pozostałe aktualności