Laptop na biurku oraz jedna dłoń trzyma sprawozdania a druga dotyka klawiatury komputera
  • Zachęcamy do korzystania z edytowalnego wzoru sprawozdania z działalności fundacji, które pozostają we właściwości Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.
  • Sprawozdanie składa się do 31 grudnia za rok poprzedni.
  • Wzór odpowiada na oczekiwania fundacji i ułatwi im wypełnianie obowiązków sprawozdawczych.

Jak przygotować sprawozdanie

Fundacje mają coroczny obowiązek złożenia sprawozdania z działalności. Fundacje, dla których Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej jest ministrem właściwym w zakresie działów administracji rządowej: budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe, składają sprawozdanie ze swojej działalności do Ministerstwa Finansów (w zakresie działu: rozwój regionalny - do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej).

Do kiedy złożyć

Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Składa się je do końca roku kalendarzowego za rok poprzedni (np. do 31 grudnia 2020 r. za rok 2019). Fundacje, które w danym okresie sprawozdawczym nie prowadziły działalności, również składają sprawozdanie.

Sprawozdanie podpisuje co najmniej dwóch członków zarządu, jeżeli statut fundacji nie stanowi inaczej.

Jak złożyć sprawozdanie

Można to zrobić na 3 sposoby:

  1. za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP/bx1qpt265q/SkrytkaESP
  2. za pośrednictwem e-maila – na adres kancelaria@mf.gov.pl - w przypadku sprawozdania opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
  3. za pośrednictwem poczty tradycyjnej, przesyłki kurierskiej lub złożyć osobiście na adres:

Biuro Ministra
Ministerstwo Finansów
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa

Więcej informacji w zakładce Fundacje we właściwości Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Materiały

Wzór sprawozdania
Wzór​_sprawozdania​_z​_działalności​_fundacji.docx 0.04MB

Pozostałe aktualności