Oddział Okręgowy w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce serdecznie zaprasza na bezpłatny odczyt organizowany w ramach działalności statutowej nt.:

Wsparcie przy zatrudnianiu osób z Ukrainy

7 marca br. w godz. 16:30–18:00

Prowadzący: Elżbieta Stepaniuk – specjalista ds. kadr i płac.

Spotkanie ma charakter otwarty, a więc każda zainteresowana tematem osoba, niezależnie czy jest naszym członkiem czy też nie, może wziąć w nim udział. Odczyt zostanie przeprowadzony za pomocą technik i metod komunikacji na odległość przy wykorzystaniu aplikacji Microsoft Teams, do skorzystania z której wymagany jest komputer lub telefon z dostępem do Internetu.

Link do wydarzenia: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmNiNzg5NjItYjc2OS00YjhkLWI3MTYtZTQ0ZGMzNTdiOTMw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226a149d2a-c56b-4954-a796-387121af3a8f%22%2c%22Oid%22%3a%22e60ade43-cd95-4df9-97bc-bbb566a2cc99%22%7d

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami: +48 781 241 784, +48 885 305 645.

Pozostałe aktualności