Nagranie webinaru „Bilans 2023” z dn. 12.10.2023 r.

 

Leszek Lewandowicz - Wprowadzenie do podatkowego zamknięcia roku 2023

Spis treści

 
Wstęp i agenda 00:00
Źródła przychodów w CIT 03:07
„Ulga na złe długi” w podatkach dochodowych 11:28
Roczna korekta podatku naliczonego na nowych zasadach 19:52
Przygotowanie do obligatoryjnego KSeF 26:11

Całe nagranie znajdziesz również na  Spotify

Ikona Spotify

Zamknięcie roku 2023

Już w przygotowaniu kolejne wydanie unikalnej na rynku publikacji nt. zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzania rocznego sprawozdania finansowego.

Książka stanowi kompendium wiedzy na temat zasad księgowego i podatkowego rozliczenia oraz zamknięcia roku obrotowego przez jednostki prowadzące działalność gospodarczą, a także inne jednostki stosujące ustawę o rachunkowości.

Zaletami opracowania są jego aktualność, przyjazny język, liczne przykłady, odwoływanie się nie tylko do przepisów ustawy o rachunkowości czy ustaw podatkowych, lecz także do zapisów Krajowych Standardów Rachunkowości, rozporządzeń wykonawczych, rekomendacji Ministerstwa Finansów, interpretacji wydawanych przez organy Krajowej Administracji Skarbowej i wyroków sądów administracyjnych.

Pierwsza część książki dotyczy sporządzania, podpisywania, zatwierdzania oraz przekazywania rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności. Szczegółowo omówiono w niej wszystkie elementy sprawozdania finansowego (wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, rachunek przepływów pieniężnych, dodatkowe informacje i objaśnienia). Ponadto zwrócono uwagę na:

  • rolę inwentaryzacji przy sporządzaniu rocznego sprawozdania finansowego,
  • sporządzanie, podpisywanie i przekazywanie elektronicznych sprawozdań – finansowego oraz z działalności,
  • typowe błędy popełniane przy sporządzaniu i ogłaszaniu rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności.

W drugiej części przedstawiono wybrane problemy związane z ogólnymi zasadami rozliczenia podatku dochodowego (CIT i PIT) przez podatników prowadzących księgi rachunkowe, z uwzględnieniem tematów szczególnie istotnych z puntu widzenia prawidłowego rozliczenia rocznego, takich jak prawo do stosowania 9-proc. stawki CIT, przychody i koszty na przełomie roku, zasady odliczenia ulg podatkowych czy strat z lat ubiegłych.

Sporo miejsca poświęcono zagadnieniu opodatkowania dochodów z udziału w spółkach, w tym:

  • dochodu z wystąpienia wspólnika, zmniejszenia udziału kapitałowego oraz rozwiązania spółki jawnej, partnerskiej i cywilnej,
  • zysku wypłacanego przez spółkę osobową będącą podatnikiem CIT,
  • dochodu ze wspólnego przedsięwzięcia oraz ze spółki cichej.

Przedstawione zostały również szczególne zasady rozliczenia podatku i obowiązki sprawozdawcze spółek nieruchomościowych. Nie zabrakło tematów z zakresu ryczałtu od dochodów spółek (tzw. estońskiego CIT). Szczegółowo omówiono:

  • warunki stosowania tej formy opodatkowania i przesłanki wyłączające możliwość jej wyboru bądź powodujące utratę prawa do niej i konieczność przejścia na zasady ogólne,
  • podział wyniku finansowego spółki objętej estońskim CIT, w tym jej obowiązki jako podatnika i płatnika tego podatku,
  • budzące wiele wątpliwości i wciąż czkające na jednoznaczne wyjaśnienie – bilansowe aspekty rozliczenia estońskiego

CIT (kwestia podatku odroczonego, dodatkowych ujawnień, tzw. noty podatkowej, roku obrotowego, dodatkowego sprawozdania finansowego sporządzanego w związku z przejściem na tę formę opodatkowania).

Książkę zamyka publikacja na temat zasad rozliczenia w 2023 r. podatku od przychodu ze środków trwałych będących budynkami.

Autorzy: Justyna Adamczyk, Agnieszka Anna Baklarz, Krzysztof Blimel, Łukasz Błażewicz, Maria Borkowska, Teresa Cebrowska, Piotr Chojnacki, Zdzisław Fedak, Waldemar Gos, Stanisław Hońko, Mateusz Kaczmarek, Piotr Kaim, Łukasz Kalinowski, Aleksander Kliszewski, Anna Koleśnik, Iwona Kowalczyk, Mieszko Łukaszewicz, Przemysław Mućko, Łukasz Nitschke, Bożena Nowicka, Jowita Pustuł, Marzena Remlein, Piotr Rybicki, Jarosław Sekita, Andrzej Skórzewski, Jarosław Szyszka, Aleksander Woźniak

ISBN: 978-83-63251-37-6 / Rok wydania: 2023 / Format: A4 / Liczba stron: 608 / Cena: 229,00 zł

Pozostałe aktualności