List otwarty do księgowych
zaproszenie do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych,
dotyczących projektu nowego Krajowego Standardu Rachunkowości

Przychody ze sprzedaży są jednym z podstawowych mierników dokonań przedsiębiorstw. Poprawne ujęcie i szacowanie przychodów, a także ich właściwe przyporządkowanie do okresu sprawozdawczego, szczególnie w wypadku skomplikowanych transakcji, sprawia księgowym wiele trudności. Niestety, ustawa o rachunkowości ogranicza się do bardzo ogólnej definicji przychodów. Złożoność zagadnienia potwierdza fakt, że Komitet Standardów Rachunkowości pracował nad projektem trzy lata i przygotował 14 kolejnych jego wersji.  Ostatecznie projekt pt.  „Przychody ze sprzedaży wyrobów gotowych, półproduktów, towarów i materiałów” został opublikowany (dostępny tutaj link).

Na konsultacje społeczne – zgłaszanie uwag i sugestii, pozostał już tylko niecały miesiąc (do 8 sierpnia 2021 r.).

Standard jest obszerny. Obok prezentacji ogólnych kryteriów ujmowania przychodów, wyjaśnia sposoby postępowania w wielu skomplikowanych sytuacjach, m.in. w przypadkach sprzedaży warunkowej, wysyłkowej czy ze wstrzymaną dostawą. Wielokroć zaleca nowe podejście do rozpoznawania i ujmowania przychodów, w tym powodujące rozbieżności
z rozwiązaniami podatkowymi, co może być nowym wyzwaniem. Komitet bardzo liczy na Państwa aktywne włączenie się w dyskusję nad tym dokumentem i jest otwarty na wszelkie propozycje oraz sugestie.

 

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce reprezentujące ok. 25 tys. księgowych i osób związanych zawodowo z rachunkowością, aktywnie włącza się w dyskusję. Apelujemy do wszystkich, którzy ponoszą odpowiedzialność za rachunkowość i za sprawozdanie finansowe, a także korzystają z informacji księgowych o aktywne konsultacje proponowanych w projekcie rozwiązań. Mimo wakacji nie pozostawajcie Państwo bierni, skorzystajcie z możliwości wypowiedzi, ponieważ proponowane zasady ujmowania przychodów mogą mieć wpływ na Waszą pracę. Szczególnie prosimy o odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Czy tekst projektu jest zrozumiały, a podane przykłady są dobrą ilustracją sposobów rozwiązania problemów?
  2. Czy zaproponowane rozwiązania są praktycznie wykonalne i nie spowodują konieczności poniesienia nakładów związanych np. z koniecznością zmiany oprogramowania księgowego?
  3. Czy opisy, dotyczące procesu dokumentowania transakcji handlowych (nawiązanie do faktury lub dokumentu rozchodu magazynowego) są wystarczające dla ich praktycznego zastosowania?
  4. Czy ujmowanie szacowanych przychodów w księgach rachunkowych jest dla Państwa zrozumiałe i, co do zasady, akceptowalne?
  5. Czy zaproponowany zakres uproszczeń jest wystraczający?

 

Państwa uwagi mogą odnosić się do wszystkich lub tylko do wybranych kwestii. Każda opinia ma dla nas znaczenie. Prosimy je przesyłać do 1 sierpnia 2021 r. na adres sekretariat@skwp.pl.

Bardzo ważne jest dla nas Państwa zaangażowanie! Dzięki Państwa głosom będziemy mogli wypowiedzieć się w imieniu środowiska księgowych, a  nie tylko naszych członków.

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

Pozostałe aktualności