20 marca 2020 roku w Dzienniku Ustaw ukazały się dwa rozporządzenia:

  • rozporządzenie Ministra Edukacji  Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 492),
  • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493).

Rozporządzenia te wprowadzają obowiązek:

  • przedłużenia czasowego zawieszenia zajęć do dnia 10 kwietnia 2020 roku;
  • organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji zadań, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (czyli rozporządzenia z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz rozporządzenia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19).

Z analizy przywołanych powyżej rozporządzeń wynika, że dotyczą one zarówno publicznych, jak i niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym placówek kształcenia ustawicznego, dla których osobą prowadzącą jest Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią powołanych roporządzeń.

Pozostałe aktualności