KSeF#3 – Aktualizacja 23-06-2023 r. 

Trwają prace nad projektem ustawy wprowadzającej obowiązkowy KSeF. Trzecia wersja projektu nosi datę 14 marca 2023 r. Prawdopodobnie projekt ustawy trafi na posiedzenie Sejmu w dniach 24–26 maja 2023 r.

Trudno w tej chwili ocenić, jaki będzie ostateczny kształt projektu skierowanego do Sejmu, ale nawet pobieżna analiza niektórych przepisów wskazuje na szereg problemów wymagających rozwiązania. [1]

Między innymi wątpliwości budzi pojęcie faktury „konsumenckiej”, która będzie wystawiana poza KSeF. W praktyce może być dość kłopotliwe odróżnienie „konsumenta” od „podatnika”. Proponowany kształt przepisów powoduje, że rolnicy ryczałtowi będący nabywcami towarów lub usług, dla celów wystawiania faktury będą „podatnikami”, ale w zakresie obowiązków związanych z kasami rejestrującymi – sprzedawca potraktuje ich jak osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej.

Innym problemem jest, przewidziany w projektowanym art. 19b Prawa przedsiębiorców,  obowiązek podawania numeru identyfikującego fakturę w KSeF przy dokonywaniu płatności za pośrednictwem rachunku bankowego. Obowiązek ten jest dość uciążliwy, a przy tym niewykonalny w przypadku zapłaty m.in. kartą płatniczą. Z drugiej strony należy wskazać, że za naruszenie tego obowiązku na razie nie przewidziano sankcji.[2]

Obok prac nad KSeF nie można zapominać o planach wprowadzenia innych obowiązków związanych z digitalizacją rozliczeń podatkowych. 14 kwietnia 2023 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług (robocze określenie „SLIM VAT-3”, zmiany co do zasady wejdą w życie od 1 lipca 2023 r.).

Przy okazji tej nowelizacji zostały wprowadzone zmiany w zakresie obowiązku przesyłania plików z księgami dla celów podatku dochodowego. Terminy zostały przesunięte o kolejny rok.

Księgi będą przesyłane po raz pierwszy za rok podatkowy rozpoczynający się po dniu:

1) 31 grudnia 2024 r. – w przypadku:

a) podatkowych grup kapitałowych,

b) podatników i spółek niebędących osobami prawnymi, u których wartość przychodu uzyskanego w poprzednim odpowiednio roku podatkowym albo roku obrotowym przekroczyła równowartość 50 mln euro (…);

2) 31 grudnia 2025 r. – w przypadku podatników i spółek niebędących osobami prawnymi, obowiązanych do przesyłania ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy VAT (czyli chodzi o podatników VAT czynnych);

3) 31 grudnia 2026 r. – w przypadku pozostałych podatników i spółek niebędących osobami prawnymi.

Z obowiązku tego wyłączono całkowicie m.in. podatników CIT prowadzących uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów. Dzięki temu zachowano szereg uproszczeń dla wielu organizacji pozarządowych (głównie stowarzyszeń), które nadal nie będą sporządzać sprawozdania finansowego, będą mogły prowadzić ewidencję uproszczoną także w postaci papierowej (w wielu takich organizacjach ewidencja obejmuje zaledwie kilka – kilkanaście zapisów rocznie i prowadzenie jej w formie elektronicznej jest obiektywnie utrudnieniem) oraz będą mogły składać zeznanie CIT w postaci papierowej. Jednocześnie nawet ta grupa podatników będzie zobowiązana do korzystania z KSEF i to już w zasadzie od 1 lipca 2024 r.

Leszek Lewandowicz

doradca podatkowy, sekretarz ZG SKwP

23.06.2023 r.

____________

[1] Ustawa została uchwalona w dniu 16 czerwca 2023 r.

[2] Obowiązki w tym zakresie zostały ostatecznie zapisane w nowym art. 108g ustawy VAT; obowiązek jest więc adresowany do wszystkich podatników VAT czynnych, a nie tylko do podatników VAT czynnych będących przedsiębiorcami; jednocześnie doprecyzowano, że obowiązek dotyczy tylko płatności za pośrednictwem usługi polecenia zapłaty lub polecenia przelewu, a w przypadku innego instrumentu płatniczego w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych – tylko jeśli jest możliwe podanie tytułu transferu środków pieniężnych. Nadal nie są przewidziane bezpośrednie sankcje za naruszenie obowiązku, który w takiej sytuacji stał się jedynie zaleceniem.

Więcej informacji na ten temat zostało zawartych w części 5.

Pozostałe aktualności