Resort finansów wyjaśnił, jak stosować zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych, obejmujące pracowników i zleceniobiorców do 26. roku życia.

Chodzi o obowiązujące od 1.08.2019 zwolnienie przedmiotowe, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 updof, określane jako „ulga dla młodych”.

W objaśnieniach podatkowych z 14.04.2020 „Nowa preferencja w podatku dochodowym od osób fizycznych dla młodych osób” potwierdzono m.in. ugruntowaną już wykładnię, że prawo do ulgi dla młodych – przy spełnieniu pozostałych warunków – przysługuje podatnikowi włącznie z dniem 26. urodzin.

Jednocześnie MF wskazał, że w sytuacji, gdy dzień 26. urodzin przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, nie następuje „przesunięcie” daty urodzin na następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy. Dzieje się tak dlatego, że ukończenie 26. roku życia nie stanowi terminu w znaczeniu dokonania przez podatnika danej czynności w określonym przedziale czasu (ukończenie 26. roku nie wiąże się z żadną aktywnością ze strony podatnika). Do dnia ukończenia 26. roku życia podatnik ma jedynie otrzymać przychód.

Przychody uzyskane po dniu 26. urodzin nie korzystają z ulgi dla młodych, chociażby dotyczyły należności przysługujących na podstawie umów zawartych przed tym dniem lub z tytułu pracy wykonanej przed tym dniem.

MF przypomniał też, że ulgą nie są objęte należności, które na gruncie updof nie stanowią przychodów ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych lub z osobiście wykonywanej działalności na podstawie umowy zlecenia – np. przychody z: umów o dzieło, pozarolniczej działalności gospodarczej, praw autorskich, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, praktyk absolwenckich, stypendiów czy staży uczniowskich.

W objaśnieniach odniesiono się też do wielu innych zagadnień dotyczących rozliczania młodych pracowników, m.in. zasad odliczania kosztów, składek ZUS, obowiązków płatnika i wypełniania zeznań rocznych.

Krzysztof Hałub

Więcej aktualności znajdziesz na rachunkowosc.com.pl.

 

fot. Pixabay

Pozostałe aktualności