Dziś, 22 czerwca rozpoczęły się egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (formuła 2012 oraz 2017). Będą one trwały do 9 lipca. Z kolei od 17 sierpnia do 5 września zostaną przeprowadzone egzaminy zawodowe w formule z 2019 roku. W sesji letniej do egzaminów przystąpi 250 tys. osób. Łącznie, w sesji zimowej i letniej, do egzaminów zawodowych przystąpi w 2020 r. ponad 430 tys. zdających. Podczas tegorocznych egzaminów obowiązują wytyczne sanitarne opracowane przez MEN, CKE i GIS.

 

Egzaminy zawodowe w 2020 r. – konferencja prasowa wiceministra Edukacji Marzeny Machałek i dyrektora CKE Marcin Smolik.

Egzaminy zawodowe w 2020 r.

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (formuła 2012 oraz 2017) będą trwały od 22 czerwca do 9 lipca. Zdający zmagają się dziś z zadaniami w części praktycznej (dokumentacja), jutro, 23 czerwca odbędzie się część pisemna, a od środy, 24 czerwca, aż do końca trwania egzaminów – część praktyczna (wykonanie).

Egzaminy zawodowe są przeprowadzane dla ponad 400 kwalifikacji w ponad 200 zawodach w sesji zimowej oraz letniej danego roku. W 2020 r. do przeprowadzenia egzaminów zawodowych w sesji letniej przygotowano ogółem ponad 1 300 arkuszy (do 393 kwalifikacji).

Formuła egzaminów zawodowych

Każdy egzamin zawodowy składa się z dwóch części: pisemnej oraz praktycznej. Część pisemna to test wielokrotnego wyboru, w którym próg zaliczenia wynosi 50% poprawnych odpowiedzi. Z kolei część praktyczna obejmuje wykonanie wyrobu, usługi lub dokumentacji. W tym przypadku próg zaliczenia to 75% poprawnych odpowiedzi.

W ostatnich latach w części praktycznej egzaminu zawodowego nastąpiła istotna zmiana jakościowa. Ta część jest oceniana przez zewnętrznego egzaminatora i odzwierciedla rzeczywiste zadania zawodowe wykonywane w miejscu pracy.

Najpopularniejsze zawody w sesji letniej 2020

Spośród wszystkich zdających najwięcej osób w sesji letniej przystąpi do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik informatyk (54 073). Na kolejnych miejscach znalazły się: technik żywienia i usług gastronomicznych (32 489), technik logistyk (28 793), oraz technik ekonomista (24 997).

Popularne zawody to także: technik pojazdów samochodowych (20 713), technik usług kosmetycznych (16 313), technik mechatronik (13 677), technik hotelarstwa (13 574), technik elektryk (12 671) oraz technik budownictwa (11 039).

Zmiany w kształceniu zawodowym

Odpowiednio zorganizowany egzamin zawodowy, który potwierdza praktyczne umiejętności, jest częścią większych zmian w obszarze szkolnictwa branżowego i technicznego. Ich celem jest odbudowa prestiżu kształcenia zawodowego oraz dostosowanie go do rzeczywistych potrzeb rynku pracy.

Najważniejsze zmiany w kształceniu zawodowym wprowadzane od września 2019 r. to m.in.:

 • prognoza MEN zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego,
 • oferta szkół dostosowana do potrzeb rynku pracy,
 • obowiązek współpracy szkół z pracodawcami,
 • obowiązkowe doradztwo zawodowe,
 • przygotowanie do uzyskania uprawnień,
 • umiejętności dodatkowe i kwalifikacje rynkowe,
 • rozwój kształcenia w przedsiębiorstwach,
 • zwiększenie minimalnych stawek wynagrodzenia pracowników młodocianych,
 • wyższe dofinansowanie dla pracodawców kosztów kształcenia w zawodach o szczególnym zapotrzebowaniu na krajowym rynku pracy,
 • preferencje podatkowe dla pracodawców przekazujących darowizny dla szkół prowadzących kształcenie zawodowe,
 • obowiązkowe, cykliczne szkolenia branżowe w przedsiębiorstwach dla nauczycieli kształcenia zawodowego,
 • zmiana modelu finansowania kształcenia zawodowego,
 • obowiązkowy egzamin zawodowy.

Bezpieczeństwo podczas egzaminów

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych w 2020 r.

Wśród wytycznych, które są obowiązkowe, zostały podkreślone w szczególności kwestie dotyczące zachowania społecznego dystansu oraz dezynfekcji, w tym:

 • obowiązek zakrywania ust i nosa przez zdających, do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej,
 • konieczność ustawienia ławek w sali egzaminacyjnej w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku,
 • obowiązek dezynfekcji ławek i krzeseł w sali egzaminacyjnej przed i po każdym egzaminie oraz materiałów, sprzętów i narzędzi, z których korzysta więcej niż jeden zdający,
 • konieczność korzystania przez każdego zdającego z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora,
 • wdrożenia wszelkich możliwych rozwiązań, które pozwolą uniknąć tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu – podane są przykładowe sposoby, dyrektor szkoły może wdrożyć inne, bardziej właściwe w konkretnym kontekście.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Wideo

Pozostałe aktualności