Przedstawiciele branży turystycznej, estradowej i wystawienniczej mogą skorzystać z trzech form wsparcia udzielanego przez ZUS:

  • świadczenie postojowe

Ze świadczenia postojowego mogą skorzystać agenci turystyczni, piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni (rodzaj ich przeważającej działalność oznaczony jest kodem PKD 79.11.A i 79.90.A). Świadczenie to wynosi 2 080 zł i można je otrzymać maksymalnie trzy razy.

Aby otrzymać świadczenie postojowe, na PUE ZUS trzeba złożyć wniosek o symbolu RSP-DB.

Więcej informacji o świadczeniu postojowym.

  • dodatkowe świadczenie postojowe

Prawo do dodatkowego świadczenia postojowego mają przedsiębiorcy, dla których przeważającym rodzajem prowadzonej działalności gospodarczej jest np.:

  • przewóz wycieczkowy i turystyczny,
  • wystawianie i występowanie w przedstawieniach teatralnych, operowych, baletowych, cyrkowych,
  • prowadzenie pokojów zagadek, domów strachu, dyskotek, salonów gier elektronicznych, plaż, jarmarków.

Na dodatkowe świadczenie postojowe mogą liczyć przedsiębiorcy, którzy otrzymali co najmniej jedno świadczenie postojowe (to jeden z warunków). Mogą z niego skorzystać maksymalnie trzy razy, w wysokości  wcześniej wypłaconego świadczenia postojowego (2 080 zł albo 1 300 zł).

Aby otrzymać dodatkowe świadczenie postojowe, na PUE ZUS trzeba złożyć wniosek o symbolu RSP-DD

Więcej informacji o dodatkowym świadczeniu postojowym.

  • zwolnienie z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r.

Będzie przysługiwało płatnikom sektora turystycznego, hotelarskiego, organizacji i obsługi targów, konferencji, wystaw (na podstawie kodu przeważającej działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007).

Aby uzyskać zwolnienie z opłacania składek, na PUE ZUS trzeba złożyć wniosek o symbolu RDZ-B

Więcej informacji o zwolnieniu z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r.

 

[1] ustawa z 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1639)

Pozostałe aktualności