Szanowni Państwo,

Biuro Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce zaprasza do złożenia oferty na badanie rocznego łącznego sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Księgowych Polsce za rok obrotowy 2023 i 2024 w trybie art. 64 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.).

Sprawozdanie łączne SKwP obejmuje swoim zakresem jednostkowe sprawozdania roczne Biura Zarządu Głównego oraz 25 oddziałów okręgowych.

Przewidywany termin zakończenia wykonania usługi do dnia 20.04.2024 r. (i odpowiednio do 20.04.2025 r. dla badania za rok 2024).

Oferta powinna zawierać:

 1. oświadczenie o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonywania zamówienia, w tym znajomość zasad funkcjonowania stowarzyszeń i doświadczenie w badaniu sprawozdań łącznych,
 2. cenę netto i brutto za badanie sprawozdania finansowego,
 3. określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta,
 4. zobowiązanie się do zawarcia umowy na badanie sprawozdania finansowego za rok 2023 i 2024 w terminie zaproponowanym przez SKwP,
 5. projekt umowy,
 6. oświadczenie o spełnianiu wymogów niezależności złożone osobno przez biegłego rewidenta (-ów) jak i firmę audytorską,
 7. wykaz usług wraz z referencjami potwierdzającymi należyte ich wykonanie;
 8. przewidywany harmonogram prac audytorskich,
 9. wypis z KRS,
 10. zaświadczenie o wpisie biegłego rewidenta do Rejestru Biegłych Rewidentów,
 11. zaświadczenie o wpisie na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów,
 12. kopię polisy ubezpieczeniowej OC w zakresie wykonywanej działalności gospodarczej.

Rozstrzygnięcie organizowanego przez nas przetargu nastąpi do 20.09.2023 r.

Ofertę należy złożyć droga mailową na adres: sekretariat@skwp.pl do dnia 8.09.2023 r.

Szczegółowych informacji udziela:

Ewa Sender, główny księgowy, zastępca dyrektora Biura Zarządu Głównego SKwP, tel. 22/ 583 49 30.

Pozostałe aktualności