23 października 2019 r. przyjęta została przez Prezydium Zarządu Głównego Uchwała nr 955/58/2019 w sprawie procedury opiniowania aktów prawnych i innych dokumentów. W niniejszej uchwale, w sposób możliwe przystępny, opisany został cały proces opiniowania aktów prawnych, tj. od momentu wpłynięcia konkretnego projektu do SKwP, aż po wydanie, opracowanie końcowej odpowiedzi skierowanej do wnioskodawcy.

Kolejną, równie ważną decyzją z punktu widzenia płynności i spójności procesu opiniowania aktów prawnych w SKwP, było powołanie Koordynatora do spraw opiniowania aktów prawnych w osobie pana Adama Kęsika. Odpowiednia uchwała w tej materii (nr 953/37/2019) została podjęta przez Prezydium Zarządu Głównego w dniu 28 sierpnia 2019 r.

Równolegle z działaniami zmierzającym do przyjęcia ww. uchwał, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce podjęło starania mające na celu stworzenie Zespołu (grupy osób, ekspertów) zaineresowanych współpracą w obszarze opiniowania aktów prawnych. Do chwili obecnej, zdeklarowali swoją chęć współpracy w obszarze opiniowania aktów prawnych eksperci:

 • Agnieszka Baklarz – rachunkowość, prawo podatkowe
 • Jolanta Chluska – rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych i innych podmiotów
 • dr Zdzisław Fedak – rachunkowość
 • Małgorzata Garstka – rachunkowość: finansowa, budżetowa; audyt: wewnętrzny, zewnętrzny
 • Ewa Hrebin – prawo podatkowe w tym: CIT, PIT, spółdzielnie mieszkaniowe
 • Jarosław Karpacz – prawo gospodarcze, Kodeks spółek handlowych, przepisy o swobodzie działalności gospodarczej, prawo podatkowe (CIT, PIT)
 • Ewa Komorowska – prawo podatkowe, w tym VAT
 • Monika Król-Stępień – rachunkowość, prawo podatkowe w tym: CIT, PIT, VAT, podatki kosztowe, Kodeks spółek handlowych, Kodeks cywilny
 • Aneta Lech – prawo podatkowe w tym: VAT
 • Leszek Lewandowicz – prawo podatkowe
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Luty – rachunkowość jednostek gospodarczych, podatek CIT, PIT, VAT
 • Małgorzata Mazurkiewicz – rachunkowość, prawo podatkowe w tym: VAT, CIT
 • Elżbieta Młynarska-Wełpa – prawo pracy, ubezpieczenia społeczne, wynagrodzenia za pracę, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, specjalizacja – płace
 • Łukasz Motała – rachunkowość
 • Aleksandra Pisarska – rachunkowość przedsiębiorstw, Prawo przedsiębiorcy, prawo podatkowe (CIT), Kodeks spółek handlowych, przepisy o swobodzie działalności gospodarczej
 • Ewa Skórzewska – płace
 • Magdalena Sobiak – przepisy dotyczące ubezpieczeń społecznych i świadczeń w zakresie szeroko pojętego zatrudnienia
 • Marzanna Stabrzyńska – finanse publiczne
 • Marcin Stępień – rachunkowość, prawo podatkowe: CIT, PIT, Ordynacja podatkowa
 • Katarzyna Tomala – prawo podatkowe, w tym: CIT, PIT
 • dr hab. prof. SGH Joanna Wielgórska-Leszczyńska – rachunkowość instytucji finansowych

 

W okresie od 1 lipca do 2 grudnia 2019 r. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce ustosunkowało się w sumie do 11 projektów aktów normatywnych, z czego 5 dotyczyło projektów ustaw, a 6 dotyczyło projektów rozporządzeń. Opiniowane projekty dotyczyły przede wszystkim szeroko rozumianego prawa podatkowego. Spośród skierowanych do SKwP projektów, w 5 przypadkach przedstawione zostały do nich przez Stowarzyszenie merytoryczne uwagi. Poniżej wymienione projekty uzyskały merytoryczne uwagi SKwP:

 • projekt z dnia 16 października 2019 r. ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej;
 • projekt z dnia 11 czerwca 2019 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy;
 • projekt z dnia 29 lipca 2019 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia … w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług;
 • projekt z dnia 22 sierpnia 2019 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw;
 • projekt z dnia 22 listopada 2019 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania.

Brak wniesienia uwag ze strony SKwP, dotyczył z kolei następujących projektów:

 • projekt z dnia 24 lipca 2019 r. ustawy z dnia … o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;
 • projekt z dnia 12 września 2019 r. rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców;
 • projekt z dnia 19 września 2019 r. ustawy o wzajemnym uznawaniu towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim;
 • projekt z dnia 7 października 2019 r. rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju  zmieniającego rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym i wpłaty należnego podatku dochodowego od osób prawnych;
 • projekt z dnia 30 września 2019 r. rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju  zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie;
 • projekt z dnia 5 czerwca 2019 r. rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

 

Oczywiście w dalszym ciągu zapraszamy do współpracy kolejnych ekspertów. Odpowiednie dokumenty, tj. Deklaracja Współpracy wraz z Klauzulą informacyjną dla osoby deklarującej chęć współpracy z Zarządem Głównym SKwP w sprawach opiniowania aktów prawnych, zamieszczono poniżej.

fot. Pixabay

Pozostałe aktualności

close