• Pakiet SLIM VAT 3 to prostsze fakturowanie, zmniejszenie formalności oraz poprawa płynności finansowej firm.
 • Ustawa uszczelniająca VAT w sektorze e-commerce obejmuje m.in. raportowanie płatności transgranicznych, jeżeli dostawca usług płatniczych zrealizuje w ciągu kwartału więcej niż 25 płatności na rzecz tego samego odbiorcy.

SLIM VAT 3 to kolejny pakiet rozwiązań mający na celu ułatwienie w rozliczaniu podatku od towarów i usług. Pakiet realizuje wiele postulatów zgłaszanych Ministerstwu Finansów przez przedsiębiorców.

Ułatwienia w rozliczaniu podatku VAT zawarte w pakiecie SLIM VAT 3:

 • Poprawa płynności finansowej firm

Podwyższenie limitu wartości sprzedaży małego podatnika do 2 mln euro, co wpłynie na zwiększenie liczby podatników uprawnionych do stosowania metody kasowej oraz rozliczeń kwartalnych w VAT.

Rozszerzenie możliwości dysponowania środkami na rachunku VAT – będzie nimi można opłacić również podatek od wydobycia niektórych kopalin, podatek od sprzedaży detalicznej, tzw. podatek cukrowy, tzw. podatek od produkcji okrętowej, opłatę od „małpek” oraz podatek tonażowy.

 • Zmniejszenie formalności w obrocie międzynarodowym

Rezygnacja z wymogu posiadania faktury dot. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) przy odliczaniu podatku naliczonego z tego tytułu. Wprowadzenie przepisów umożliwiających składanie korekt deklaracji poza systemem OSS i IOSS bezpośrednio do Łódzkiego Urzędu Skarbowego.

 • Mniejsza liczba korekt i przyjazne rozliczanie VAT

Doprecyzowanie zasad stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących w przypadku gdy faktura została wystawiona w walucie obcej.

Wprowadzenie możliwości rezygnacji z korekty, jeżeli różnica pomiędzy proporcją wstępną a ostateczną nie przekracza 2 p.p. 

Likwidacja obowiązku uzgadniania z naczelnikiem urzędu skarbowego w formie protokołu proporcji do odliczenia podatku naliczonego. Zamiast tego wprowadzenie wymogu zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o przyjętej proporcji.

Zwiększenie kwoty pozwalającej na uznanie, że proporcja odliczenia określona przez podatnika wynosi 100%, w sytuacji gdy proporcja ta przekroczyła u niego 98%, z obecnych 500 zł do 10 tys. zł. Zmiana dotyczy podatników wykonujących w ramach działalności czynności opodatkowane i zwolnione z VAT i umożliwia odliczenie całej kwoty VAT w przypadku podatników, u których znaczną część obrotu stanowią czynności opodatkowane VAT.

Regulacja kwestii przekazywania środków między rachunkami VAT w grupie, czyli wprowadzenie możliwości przekazywania środków z rachunku VAT członka grupy na rachunek VAT przedstawiciela tej grupy.

 • Prostsze fakturowanie i mniej obowiązków

Wprowadzenie uproszczeń w zakresie raportowania rozliczeń dotyczących fakturowania (m.in. dostosowanie warunków wystawienia faktury do e-paragonu) oraz prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (m.in. możliwość rezygnacji z obowiązku drukowania dokumentów fiskalnych przez podatników). Wprowadzenie nowego systemu dystrybucji paragonów elektronicznych.

 • Prostszy i przejrzysty dostęp do wiedzy podatkowej

Konsolidacja wydawania wiążących informacji poprzez wyznaczenie jednego organu właściwego do wydawania WIS, WIA, WIT oraz WIP.

Ujednolicenie przepisów dotyczących zasad wydawania i stosowania WIS i WIA, czyli wiążących informacji o charakterze krajowym. Likwidacja opłat za wniosek o wydanie WIS.

 • Efektywniejsze zarządzanie wydatkami budżetu państwa

Wprowadzenie do systemu finansów publicznych przeglądu wydatków.

Rezygnacja z obligatoryjnego wydawania przez organy podatkowe postanowień w sprawie zaliczenia wpłaty/nadpłaty/zwrotu podatku na poczet zaległości podatkowych i odsetek za zwłokę.

Dodatkowo w pakiecie SLIM VAT 3 znalazły się zmiany w zakresie:

 • JPK_PIT i JPK_CIT

O rok przesunięcie terminu wejścia w życie obowiązku prowadzenia elektronicznie ksiąg oraz ich przesyłania do organów podatkowych (JPK_PIT i JPK_CIT). Dzięki temu podatnicy będą mieli więcej czasu na przygotowanie systemów informatycznych. 

Wprowadzenie korzystnych zmian dla podatników w JPK_PIT w odniesieniu do obowiązku ich przekazywania. Po zmianie, podatnik będzie przesyłał informacje tak samo, jak w przypadku JPK_CIT, wyłącznie po zakończeniu roku (a nie – miesięcznie lub kwartalnie).

Z obowiązku prowadzenia elektronicznych ksiąg wyłączenie niektórych grupy podatników, m.in. koła gospodyń wiejskich i organizacje pozarządowe. Minister Finansów będzie miał prawo do rozszerzenia rozporządzeniem grup podatników wyłączonych z tego obowiązku.

 • Ulgi rehabilitacyjnej

Rozszerzenie katalogu osób z niepełnosprawnością, który pozwala podatnikowi na odliczenie w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków poniesionych na rzecz bliskiej osoby. Dzięki tej zmianie podatnik będzie mógł skorzystać z ulgi, jeżeli niepełnosprawny wnuczek, wnuczka, babcia lub dziadek pozostaje na jego utrzymaniu. Rozwiązanie to będzie miało zastosowanie już do rozliczenia za bieżący rok.

 • Ulgi na dzieci (dot. dziecka z niepełnosprawnością)

Likwidacja limitu dochodowego dla rodziców wychowujących jedno dziecko z niepełnosprawnością. W ten sposób, umożliwi się skorzystanie z ulgi na dzieci tym podatnikom, którzy do tej pory, z uwagi na przekroczenie limitów dochodowych, z ulgi tej nie mogli korzystać. Rozwiązanie to będzie miało zastosowanie już do rozliczenia za bieżący rok.

 • Ryczałtu od przychodów z najmu prywatnego

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom podatników, zmienią się zasady opodatkowania ryczałtem przychodów osiąganych przez małżonków z tzw. najmu prywatnego. Po zmianie, małżonkowie będą stosować wyższą stawkę ryczałtu 12,5% przychodów dopiero po przekroczeniu limitu 200 tys. zł (obecnie limit wynosi 100 tys. zł), bez względu na to, czy będą rozliczać te przychody odrębnie, czy zdecydują o opodatkowaniu ich w całości przez jednego z nich. Dzięki temu małżonkowie zapłacą niższy ryczałt. Rozwiązanie to będzie miało zastosowanie już do rozliczenia za bieżący rok.

 • Podatku PIT
  • Udostępnienie usługi Twój e-PIT również do rozliczenia dochodów z działalności gospodarczej.
  • Doprecyzowanie przepisów w zakresie podatku u źródła.
  • Wprowadzenie zmian realizujących podatkowe rozwiązania SRRK, m.in. tych, które umożliwiają kompensatę dochodów i strat z inwestycji w fundusze kapitałowe z dochodami i stratami uzyskanymi z innych inwestycji kapitałowych. Dodatkowo, zmieni się obowiązujący sposób opodatkowania odsetek od obligacji w sposób, który zapewni analogiczny poziom opodatkowania niezależnie od tego, czy inwestor nabywa obligacje na rynku pierwotnym, czy wtórnym.
 • Podatku od spadków i darowizn

Podwyższenie kwoty wolnej od podatku od spadków i darowizn. Proponowane jest podwyższenie kwot wolnych od podatku od spadków i darowizn od 1 lipca 2023 r. Wolne od podatku będą kwoty do wartości majątku: 

 • 36 120 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej;
 • 27 090 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej;
 • 5 733 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.

Kwoty są znacznie wyższe w kręgu bliższej i dalszej rodziny, a jedynie nieco wyższe w przypadku osób obcych – z uwagi na ryzyko nadużyć podatkowych oraz unikanie opodatkowania, zarówno w podatku od spadków i darowizn, jak i w podatku dochodowym od osób fizycznych (rozszerzenie szarej strefy w gospodarce, np. przez powoływanie się na fikcyjne darowizny).

Planuje się, że przepisy pakietu SLIM VAT 3 wejdą w życie 1 lipca 2023 r.

Ustawa uszczelniająca VAT w sektorze e-commerce

Zgodnie z ustawą banki i inne instytucje finansowe będą prowadzić, przechowywać i przesyłać do szefa KAS ewidencję wskazanych transakcji płatniczych. raportowanie dotyczy płatności transgranicznych, jeżeli dostawca usług płatniczych zrealizuje w ciągu kwartału więcej niż 25 płatności na rzecz tego samego odbiorcy.

Ustawa implementuje dyrektywę 2020/284 zmieniającą dyrektywę VAT w odniesieniu do wprowadzenia pewnych wymogów dla dostawców usług płatniczych.

Zgromadzone dane będą:

 • przechowywane przez szefa KAS,
 • umieszczone w unijnym systemie CESOP.

System CESOP będzie zbierać dane przekazywane przez administracje wszystkich państw członkowskich. W ten sposób powstanie kompleksowa baza danych o płatnościach transgranicznych, realizowanych w ramach Unii, jak i z krajami trzecimi, z której na ściśle określonych zasadach, będą mogły korzystać poszczególne państwa. CESOP to kolejne narzędzie analityczne służące do  wykrywania nieprawidłowości, co w efekcie przekłada się na uszczelnienie poboru VAT, szczególnie w sektorze e-commerce.

Pozostałe aktualności