• 28 czerwca br. Ministerstwo Finansów skierowało do uzgodnień i konsultacji publicznych projekt zmian w CIT.
 • Na zgłaszanie uwag jest 14 dni.

28 czerwca 2022 r. Ministerstwo Finansów skierowało do uzgodnień i konsultacji publicznych projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (UD404), z terminem 14 dni na zgłaszanie uwag.

Projekt przewiduje m.in. następujące rozwiązania:

 • modyfikację i odroczenie wejścia w życie przepisów o minimalnym podatku dochodowym
 • uchylenie przepisów o tzw. „ukrytej dywidendzie”
 • zmianę przepisów o zagranicznych jednostkach kontrolowanych (CFC)
 • zmianę przepisów dotyczących opodatkowania podatkiem od przerzuconych dochodów
 • uchylenie niektórych obowiązków płatników w zakresie opodatkowania u źródła odsetek i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych oraz uelastycznienie konstrukcji oświadczenia płatnika wyłączającego obowiązek stosowania mechanizmu pay & refund
 • zmiany w rozliczaniu kosztów finansowania dłużnego w kosztach podatkowych
 • zmiany w przepisach dotyczących ulgi na dokonanie pierwszej oferty publicznej
 • uproszczenie przepisów o tzw. „uldze na złe długi
 • zmianę przepisów dotyczących polskiej spółki holdingowej (PSH)
 • zmianę przepisów dotyczących opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek
 • zmianę przepisów dotyczących obowiązku dokumentacyjnego w zakresie tzw. transakcji rajowych
 • doprecyzowanie obowiązku przekazywania do właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego informacji o umowach z nierezydentami, w przypadku obowiązku składania informacji o cenach transferowych
 • zmiana przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej poprzez uregulowanie sytuacji, gdy ubezpieczony przedsiębiorca (ryczałtowiec) nie przekaże do ZUS informacji o miesięcznym przychodzie z działalności gospodarczej
 • doprecyzowanie przepisów dotyczących rozliczania strat przez spółki tworzące podatkowe grupy kapitałowe (PGK)

Projekt wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny: https://legislacja.gov.pl/projekt/12361255

 

Pozostałe aktualności

close