Kapituła Konkursu Rady Naukowej  Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, w wyniku przeprowadzonej  podwójnej recenzji, przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:

za prace habilitacyjne
•    nagrodę  im. profesor Alicj Jarugi
dr. hab. Romanowi Kotapskiemu  z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – pt.: „Rachunek kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę  i zbiorowego odprowadzania ścieków. Pomiar, ujmowanie, kontrola i sprawozdawczość”

za prace doktorskie
•    nagrodę  II stopnia im. profesora Stanisława Skrzywana
dr. Ewelinie Kuberskiej z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu – pt.: „Wycena kosztów społecznych przedsiębiorstwa wydobywczego”

•    nagrodę  III stopnia im. profesora Zbigniewa Messnera
dr Jarosławowi Pawłowskiemu z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – pt.: „Rachunkowość instrumentów finansowych wobec potrzeb informacyjnych inwestorów”

•    nagrodę  III stopnia im. profesor Alicji Jarugi
dr Reginie Szymczak-Staniek z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu – pt.: „Wycena aktywów kompetencyjnych i ich ujęcie w sprawozdaniu finansowym podmiotu społecznie odpowiedzialnego”

•    wyróżnienie
dr  Katarzynie Kobieli-Pionnier  ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – pt.: „Sprawozdanie zintegrowane jako narzędzie konwergencji rachunkowości finansowej i zarządczej w perspektywie teorii, makropolityki i praktyki rachunkowości”

•    wyróżnienie
dr Piotrowi Ziarkowskiemu z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie – pt.: „Atrybuty wartości  dla klienta usług finansowo-księgowych”

za prace magisterskie

•    nagrodę  I stopnia im. Jerzego Sablika
mgr Malwinie Mieczkowskiej z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie – pt.: „Edukacja na potrzeby wykonywania zawodów związanych z rachunkowością na uczelniach państwowych w Polsce”

•    nagrodę  II stopnia im. profesor Alicji Jarugi
mgr Jakubowi Zimnickiemu z Uniwersytetu Łódzkiego – pt.: „Koncepcje pomiaru dokonań wykorzystujących ideę wartości dla akcjonariuszy w rachunkowości zarządczej”

•    nagrodę  III  stopnia im. profesora Edwarda Wojciechowskiego
mgr Marzenie Pielce z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu  – pt.: „Sytuacja finansowa Dóbr Wilanowskich hr Adama Branickiego w latach 1931/32-1932/33”

•    nagrodę  III stopnia im. profesora Zbigniewa Messnera
mgr Izabeli Morawskiej z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach – pt.: „Wartość godziwa w realizacji celu sprawozdawczości finansowej ogólnego przeznaczenia”

•    wyróżnienie
mgr Emilii Jadanowskiej z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – pt.: „Ujawnianie informacji niefinansowych przez przedsiębiorstwa”.

•    wyróżnienie
mgr Kacprowi Ścieśkowi ze Szkoły Głównej Handlowej w  Warszawie – pt.: „Zwalczanie przestępczości związanej  z podatkiem od towaru i usług na podstawie wyników działań Kontroli Skarbowej ”

za prace licencjackie

•    nagrodę I stopnia
Natalii Franas z Uniwersytetu Łódzkiego  – pt.: „Rachunkowość w spółdzielniach mieszkaniowych”

•    nagrodę II stopnia
Elżbiecie Małgorzacie Zielińskiej z Uniwersytetu Łódzkiego – pt.: „Magazyny konsygnacyjne – rozliczanie przychodów ze sprzedaży wyrobów gotowych”

•    nagrodę II stopnia
Justynie Wolanowskiej z Uniwersytetu Łódzkiego – pt.: „Wpływ odwrotnego obciążenia  podatku VAT na płynność finansową przedsiębiorstwa”

•    nagrodę III stopnia
Patrycji Siwik z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – pt.: „Uszczelnianie systemu podatku VAT na przykładzie split payment w Unii Europejskiej”

•    nagrodę III stopnia
Martynie Ślusarczyk z Uniwersytetu Warszawskiego – pt.: „Rachunkowość organizacji pozarządowych – najczęściej popełniane błędy  w sprawozdaniach finansowych”

•    nagrodę III stopnia
Kindze Twardowskiej z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach – pt.: „Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych”

•    wyróżnienie
Łukaszowi Otłowskiemu z Uniwersytetu Warszawskiego – pt.: „Analiza rentowności na przykładzie warszawskiego hotelu z wykorzystaniem rachunku kosztów zmiennych”.

Ponadto Kapituła Konkursu przyznała nagrodę honorową autorom książki pt.: „Rachunkowość w Polsce w okresie międzywojennym 1918-1939” – Annie Szychcie, Sławomirowi Jędrzejewskiemu i Mikołajowi Turzyńskiemu z Uniwersytetu Łódzkiego.

Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień  nastąpiło 10 czerwca 2019 r. w siedzibie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 5.

Pozostałe aktualności