23 stycznia 2024 r. organizuje warsztaty na temat rachunkowości śledczej z ekspertem prof. Tetianą Paientko (w języku angielskim).

Warsztaty są przeznaczone dla badaczy, studentów i praktyków rachunkowości.

Zaproszony ekspert przedstawi prawne ramy rachunkowości śledczej oraz jej aspekty psychologiczne (umysłowe). Na podstawie studium przypadku wyjaśni, na czym polega praca księgowego-śledczego.

Warsztaty są bezpłatne. Odbędą się 23 stycznia 2024 r. w godz. 16.30-18.30 przez Internet w MS Teams.

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGYzZWRhZjktZTZhOS00OTM4LTljOTQtMTgwMTk3ODU4ZDAy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2263441aef-da0e-4397-bb7e-f9d4705e963b%22%2c%22Oid%22%3a%22ba7fe059-015b-49db-956f-953a2da458f7%22%7d 

Pozostałe aktualności