Szanowni Państwo,

Komitet Standardów Rachunkowości przedkłada do publicznej dyskusji projekt Stanowiska w sprawie wykazywania działalności przewidzianej do zaprzestania lub zaprzestanej oraz ujawniania informacji na ten temat

Projekt stanowiska dotyczy wykazywania i ujawniania w sprawozdaniu finansowym działalności przewidzianej do zaprzestania lub zaprzestanej, o której mowa w art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. 

W razie prowadzenia przez jednostkę działalności przewidzianej do zaprzestania, polskie przepisy o rachunkowości, głównie ustawa o rachunkowości, obliguje do prezentacji w sprawozdaniach finansowych informacji o tej działalności, ograniczając je (wymogi informacyjne) zasadniczo do odrębnej prezentacji osiąganych z niej przychodów i ponoszonych (lub przypisywanych do niej) kosztów w rachunkach zysków i strat jednostek oraz w informacji dodatkowej. Przepisy ustawy o rachunkowości  nie określają wprost pojęcia i zakresu działalności przewidzianej do zaprzestania, zarówno na poziomie sprawozdań finansowych jednostki, jak i grup kapitałowych.

Obowiązujące przepisy prawne o rachunkowości, w tym o sprawozdawczości finansowej, nie dają wystarczających podstaw do jednolitej i spójnej prezentacji w sprawozdaniach finansowych efektów działalności przewidzianej do zaprzestania lub zaprzestanej,  dlatego też zobowiązane do ich stosowania jednostki, stosują różne rozwiązania. Zakłóca to realizację założenia o porównywalności sprawozdań finansowych.

Taka sytuacja stanowiła podstawę do  opracowania i wydania przez  Komitet Standardów Rachunkowości stanowiska, którego postanowienia mogłyby przyczynić się do zapewnienia porównywalności prezentowanych informacji w przedmiotowym zakresie.

Komitet bardzo liczy na aktywne włączenie się Państwa w dyskusję nad tym dokumentem. Jesteśmy otwarci na Państwa wszelkie propozycje i sugestie. W szczególności będziemy wdzięczni za odpowiedź na załączone poniżej pytania, które dotyczą szczególnych przypadków klasyfikacji, prezentacji i ujawnień.

Prosimy o zgłaszanie uwag i komentarzy do projektu w terminie do 12 maja 2023 roku na adres sekretarz.KSR@mf.gov.pl.

Materiały

Pozostałe aktualności