• Projekt nowelizacji przedłożony przez ministra finansów usprawnia wszczęcie i prowadzenie egzekucji administracyjnej oraz zwiększa jej efektywność.
  • Nowe przepisy umożliwią przymusowe dochodzenie należności z tytułu podatku VAT rozliczanego w szczególnych procedurach w stosunku do podatnika, który mieszka lub ma siedzibę poza granicami Polski i złożył deklarację w innym państwie.
  • Zmiany usprawnią też korzystanie z Rejestru Należności Publicznoprawnych.

W Rejestrze Należności Publicznoprawnych gromadzone są informacje o podmiotach, które nie regulują zobowiązań podlegających egzekucji. Po zmianach uprawnione podmioty - takie jak sąd, organ prokuratury czy szef CBA - będą mogły automatyczne uzyskiwać dane o podmiotach z rejestru. Przepisy zakładają też rezygnację z pisemnego upoważnienia osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej, do uzyskania jej danych z rejestru. Możliwe będzie udzielenie tego upoważnienia w dowolnej formie.

Uproszczenie wszczęcia postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego polega na rezygnacji z nadawania klauzuli o skierowaniu tytułu wykonawczego do egzekucji i przyjęciu zarządzenia zabezpieczenia do wykonania. Doprecyzowany zostanie też moment wszczęcia egzekucji administracyjnej w sytuacji, gdy pierwszą czynnością egzekucyjną jest zajęcie dokonane poprzez sporządzenie protokołu zajęcia lub odbioru dokumentu czy też doręczenie zawiadomienia o zajęciu innemu niż dłużnik zajętej wierzytelności.

Usprawnione zostanie również postępowanie organów egzekucyjnych, w przypadku zajęcia rzeczy lub prawa majątkowego przez co najmniej dwa organy egzekucyjne. Przepisy zakładają rezygnację z obowiązku zawiadamiania komornika sądowego o sposobie rozliczenia środków pieniężnych. Rozwiązanie dotyczy sytuacji nieprzekazania przez komornika organowi egzekucyjnemu adnotacji w sprawie zbiegu egzekucji lub zbiegu zabezpieczenia.

Po nowelizacji, w ramach egzekucji z rachunku bankowego, nie będzie też obowiązku przetrzymywania przez bank środków pieniężnych objętych zajęciem przez 7 dni.

Pozostałe aktualności

close