Pióro piszące na kartce papieru.
  • Celem ustawy jest ustabilizowanie budżetu państwa oraz umożliwienie finansowania istotnych zadań publicznych związanych z realizacją polityki rządu.
  • Ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID – 19 prezydent podpisał 8 października 2020 r.

Ministerstwo Finansów od początku pandemii wprowadza rozwiązania mające przeciwdziałać jej skutkom. Naszą kolejną odpowiedzią jest podpisana wczoraj przez prezydenta  ustawa. Dzięki niej umożliwimy finansowanie istotnych zadań publicznych, związanych z realizacją polityki rządu w walce ze społeczno-gospodarczymi skutkami COVID-19 – podkreślił minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński.

Odroczenie powrotu do stawek VAT w wysokości 22% i 7%

Konieczność zapewnienia środków na walkę z pandemią COVID-19 i wspieranie ożywienia gospodarczego przy równoczesnym zachowaniu stabilności fiskalnej wymaga odroczenia powrotu do obniżonych stawek VAT. Zgodnie z szacunkami zaprezentowanymi w projekcie nowelizacji Ustawy budżetowej na rok 2020 oraz w projekcie Ustawy budżetowej na rok 2021, niższe dochody podatkowe, a także wydatki na powstrzymanie epidemii, leczenie chorych, ochronę miejsc pracy i pracowników oraz zapewnienie wsparcia płynnościowego firmom, doprowadzą do wzrostu deficytu i długu publicznego.

Powrót do niższych stawek VAT nastąpi w roku następującym po roku, w którym łącznie zostaną spełnione dwa warunki:

  • jest stosowana stabilizująca reguła wydatkowa w standardowej wersji (art. 112aa ustawy o finansach publicznych),
  • osiągnięte zostaną wartości wskaźników: relacja państwowego długu publicznego netto do produktu krajowego brutto nie większa niż 43% oraz suma corocznych różnic pomiędzy wartością relacji wyniku nominalnego do produktu krajowego brutto oraz poziomem średniookresowego celu budżetowego nie mniejsza niż -6%.

Oznacza to, że obniżenie stawek VAT zostanie powiązane z trwale dobrą kondycją finansów publicznych, co jest uzasadnione tym, że wpływy z VAT stanowią główne źródło dochodów Skarbu Państwa.

Wydatki niewygasające

Proponowane rozwiązanie wydłuża czas do którego będzie można wydawać środki, które będą wskazane jako wydatki niewygasające. Możliwa będzie też kontynuacja zadań realizowanych z Programu Maluch+, rozpoczętych w  2020 r .maksymalnie do 30 listopada 2021 r.

Zmiany w obszarze transportu lądowego

Zmiany będą dotyczyły:

  • inwestycji kapitałowych PLK SA oraz budowy i modernizacji przystanków kolejowych w łącznej kwocie 1,85 mld zł,
  • dofinansowania przez Fundusz Dróg Samorządowych inwestycji na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 3,8 mld zł,
  • przyspieszenia przekazywania środków budżetowych na inwestycje związane z infrastrukturą transportu lądowego.

Zmiana wpłynie na pobudzenie inwestycji infrastrukturalnych.

 

Pozostałe aktualności