W dniu 9 lutego 2022 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (przekazana do Senatu). Jedna ze zmian (art.10) dotyczy zasad obliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców. Podstawa ustalania tej składki powinna stać się niemal tożsama z dochodem w rozumieniu przepisów podatkowych, w szczególności będzie m.in. korygowana o różnice remanentowe oraz nie będzie obejmować większości przychodów zwolnionych, a także objętych zaniechaniem poboru podatku.

Przepis przejściowy (art.36) gwarantuje przy tym ochronę praw nabytych na dzień 1 stycznia 2022 r. i jeśli remanent końcowy będzie większy od początkowego, to nie zostanie uwzględniony w podstawie rocznej.

Drugi z przepisów przejściowych (art.35) ogranicza podstawę obliczenia składki w przypadku uzyskania przychodu ze zbycia środka trwałego amortyzowanego przed dniem 1 stycznia 2022 r.

Zmiana rozwiązuje na razie jeden z wielu problemów zgłaszanych Ministerstwu Finansów przez SKwP.

 

Pozostałe aktualności