Przyznanie postojowego i pożyczki z FP szerszemu gronu przedsiębiorców, zwiększenie kwoty wolnej od potrąceń dla dłużnika, którego rodzina została dotknięta bezrobociem w następstwie COVID-19, to najważniejsze propozycje pomocowe nowej tarczy antykryzysowej.

Wprowadza je ustawa z 14.05.2020 o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (DzU poz. 875, dalej tarcza 3.0), której większość przepisów weszła w życie następnego dnia po dacie jej ogłoszenia w DzU, tj. 16.05.2020.

Postojowe i mikropożyczka

Od 16.05.2020 świadczenie postojowe przysługuje osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą zgodnie z prawem przedsiębiorców i przepisów odrębnych, gdy rozpoczęła jej wykonywanie przed 1.04.2020, a nie przed 1.02.2020 – jak dotychczas (zmieniony art. 15zq ust. 4 ustawy z 2.03.2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, DzU poz. 374, dalej specustawa).

Inne warunki otrzymania postojowego pozostały bez zmian. Więcej osób skorzysta więc z tej formy wsparcia, a ponadto zrównano prawa przedsiębiorców i wykonawców cywilnych, którym postojowe również się należy w razie zawarcia umowy zlecenia przed 1.04.2020.

Mikroprzedsiębiorcy, którzy wykonywali działalność przed 1.04.2020, mogą się również obecnie ubiegać o jednorazową pożyczkę z FP na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (zmiana art. 15zzd ust. 1 specustawy). Wcześniej wsparcie było dostępne dla tych z nich, którzy prowadzili działalność przed 1.03.2020.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Tarcza 3.0 pozostawia po 24.05.2020 prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego w wymiarze do 14 dni dla ubezpieczonych i funkcjonariuszy zwolnionych od wykonywania pracy/służby z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko, albo w związku z niemożnością sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19 – nad dzieckiem z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat/orzeczeniem o niepełnosprawności/orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zasiłek ma również przysługiwać w razie zamknięcia szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej lub innej placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze z powodu COVID-19, do których uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego nad nią sprawowania opieki. W tych przypadkach świadczenie należy się również wtedy, gdy – mimo otwarcia placówki oświatowej – z wyboru opiekuna dziecko lub dorosła osoba niepełnosprawna pozostaje w domu i nie korzystała z zajęć prowadzonych przez placówkę. Na analogicznych zasadach skorzystają z niego także rolnicy (zmienione art. 4 i art. 4a specustawy).

Obecnie nie ma jednak przepisów, które by przyznawały dodatkowy zasiłek opiekuńczy dzieciom zdrowym do lat 8. Zniknęła więc podstawa do dalszego przedłużania tego zasiłku mocą rozporządzeń RM.

Dodajmy, że rozporządzeniami RM z 14.05.2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (DzU poz. 855 i 856) prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego przedłużono do 14.06.2020. Rozporządzenie to weszło w życie przed tarczą 3.0. i zgodnie ze stanowiskiem MPiPS na jego podstawie dodatkowy zasiłek opiekuńczy nadal przysługuje opiekującym się dziećmi zdrowymi do lat 8.

(...)

Renata Majewska

Pozostałe aktualności

close