Zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek stanowi pomoc publiczną. Pomoc ta może zostać przyznana przedsiębiorstwu, które na 31 grudnia 2019 r. nie znajdowało się w trudnej sytuacji w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE).

Kwota udzielonej pomocy publicznej w formie zwolnienia z obowiązku opłacania należności zawarta jest w informacji o rozpatrzeniu Twojego wniosku. Kwota udzielonej pomocy publicznej wyrażona jest w walucie polskiej oraz euro. Kurs euro ustalany jest na dzień udzielenia pomocy.

Pozostałe aktualności