W odpowiedzi na pytanie skierowane przez SKwP, Ministerstwo Finansów zajęło korzystne i racjonalne stanowisko w sprawie ewentualnej odpowiedzialności płatnika, wynikającej z art. 26a Ordynacji podatkowej.

SKwP od dłuższego czasu podnosiło problem odpowiedzialności płatnika za zaniżenie zaliczki wynikające z zastosowania błędnie złożonego wniosku lub oświadczenia przez podatnika, np. pracownika (dosłowne brzmienie art. 26a Ordynacji podatkowej wskazuje na odpowiedzialność płatnika, nawet jeśli płatnik nie ponosi winy z zaniżenie zaliczki, gdyż działał w oparciu o oświadczenie lub wniosek złożony przez podatnika).

Ministerstwo Finansów uznało, że w przypadku złożenia przez podatnika więcej niż jednego oświadczenia zawartego w druku PIT-2, ostateczna odpowiedzialność za niepobranie zaliczki lub pobranie jej w zaniżonej wysokości spoczywa na tym podatniku, a nie płatniku.

Wyłączenie odpowiedzialności płatnika w tym zakresie zostało przewidziane wprost w art. 31a ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – ale dopiero od 1 stycznia 2023 r.

Zaprezentowane stanowisko powinno uspokoić wielu księgowych, ponieważ powyższa wykładnia dotyczy także rozliczeń za rok 2022!

Szersze odniesienie się do problemu można znaleźć w miesięczniku „Rachunkowość”, na którego łamach wkrótce wrócimy do sprawy.

Leszek Lewandowicz

sekretarz Zarządu Głównego SKwP

Pozostałe aktualności