W dniu 29 lipca br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, które zastąpi rozporządzenie z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń.

Nowe rozwiązania zawarte w rozporządzeniu, w szczególności usprawniają postępowanie i obejmuje m.in:

  • dostosowanie wzorów oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do przepisów ustawy wydłużających możliwość pracy na oświadczeniu do 24 miesięcy,
  • usprawnienie procedury uzyskania informacji starosty (tzw. testu rynku pracy),  poprzez skrócenie postępowania ws. wydania informacji starosty gdy żaden bezrobotny nie jest chętny do pracy,
  • dostosowanie niektórych przepisów rozporządzenia do specyfiki systemów teleinformatycznych wykorzystywanych w procedurze uzyskania zezwolenia na pracę lub oświadczenia, aby przyspieszyć i uprościć  postępowania  w tych sprawach oraz zachęcić do składania wniosków w sposób elektroniczny.

W nowym rozporządzeniu podobnie jak w dotychczasowym rozporządzeniu zostały uregulowane następujące kwestie:

  •  wskazano typy zezwoleń na pracę oraz tryb postępowania dotyczący wydawania zezwoleń na pracę oraz wpisu oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom do ewidencji oświadczeń
  •  został określony sposób postępowania urzędu pracy mający na celu wydania informacji starosty nt. możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy
  • wskazano wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosków o wydanie zezwoleń lub do oświadczeń oraz określono wzory dokumentów (m.in. wniosków, zezwoleń, informacji starosty, oświadczeń dot. niekaralności pracodawcy).

Pozostałe aktualności