• 4 lutego 2020 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów.
  • Nowela umożliwi przekazywanie przez szefa KAS informacji o transgranicznych schematach podatkowych organom podatkowym państw Unii Europejskiej.
  • Przewidujemy, że dzięki nowym rozwiązaniom, budżet państwa i jednostki samorządowe zyskają rocznie ponad 735 mln. zł.
  • Zmiana przepisów dostosowuje polskie prawo do rozwiązań przyjętych w UE.
  • Przewidywany termin wejścia w życie to 1 kwietnia 2020 r.

Nowe przepisy wprowadzają rozwiązania, które będą przeciwdziałać rozbieżnościom w kwalifikacji tzw. struktur hybrydowych. Struktury takie są wykorzystywane przez międzynarodowe korporacje do stosowania agresywnej optymalizacji podatkowej.

Niedopasowania hybrydowe występują, gdy państwa mają różne przepisy w kwalifikowaniu pod względem podatkowym dochodów lub podmiotów. Może to powodować np. podwójne zaliczenie płatności do kosztów uzyskania przychodów.

Co się zmieni

Dzięki wprowadzanym zmianom legislacyjnym zwiększy się odporność polskiego rynku, a tym samym rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, na rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych.

Szef KAS będzie miał możliwość przekazywania informacji o schematach podatkowych transgranicznych, organom podatkowym państw członkowskich.  Ich zakres będzie obejmować materiały  uzyskiwane na podstawie przepisów Ordynacji Podatkowej. Pierwsza wymiana informacji z państwami członkowskimi ma nastąpić do 31 października 2020 r.

Wprowadzone zostaną również zmiany przepisów w zakresie podatku od towarów i usług, które uproszczą, ujednolicą i uszczelnią system VAT w zakresie handlu transgranicznego. Wprowadzenie nowych przepisów do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ma na celu przeciwdziałanie rozbieżnościom w kwalifikacji struktur hybrydowych.

Skutki dla budżetu

Dzięki przekazywaniu przez Szefa KAS informacji o transgranicznych schematach podatkowych, zwiększą się dochody jednostek sektora finansów publicznych z tytułu uszczelnienia systemu podatkowego. Według prognoz roczny wzrost wyniesie ponad 735 mln zł. Budżet państwa zyska około 555 mln zł a jednostki samorządu terytorialnego około 180 mln zł.

Pozostałe aktualności