W czerwcu  2020 r. Komisja Europejska zleciła Zespołowi Zadaniowemu European Lab Project działającemu w ramach EFRAG (Europejska Grupa Doradcza ds. Sprawozdawczości Finansowej) przygotowanie rekomendacji dotyczących  zapotrzebowania na  ewentualne unijne  standardy sprawozdawczości  niefinansowej, które byłyby wsparciem dla implementacji unijnej dyrektywy dotyczącej sprawozdawczości niefinansowej. W marcu 2021 r. Zespół Zadaniowy, złożony z blisko  100 osób  pracujących przez pół roku, opierając  się na licznych publicznych konsultacjach i ankietach, przedłożył 228 stronicowy raport pt. Propozycja utworzenia  odpowiednich i dynamicznych standardów sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju w Unii Europejskiej. W raporcie uzasadniono i poparto potrzebę opracowania standardów  sprawozdawczości niefinansowej w Europie.

21 kwietnia 2021 r. Komisja Europejska zaproponowała projekt  dyrektywy o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (24 lutego 2022 r. Rada przyjęła projekt dyrektywy do dalszych negocjacji z PE). Zgodnie z propozycjami zawartymi w dyrektywie opracowaniem standardów sprawozdawczości niefinansowej zajmie się EFRAG, stosując odpowiednie procedury, nadzór publiczny, zasady  przejrzystości oraz fachową wiedzę.

Konsekwencją wniosków zwartych w raporcie oraz zapisów dyrektywy jest powołanie w lutym 2022 r. w ramach EFRAG Rady ds. Sprawozdawczości Zrównoważonego Rozwoju. Celem Rady będzie doradzanie Komisji Europejskiej w zakresie unijnych standardów raportowania zrównoważonego rozwoju oraz  zmian do tych standardów. W skład Rady wchodzą przedstawiciele organizacji europejskich interesariuszy (8 osób, m.in. prezes EFAA reprezentujący sektor biznesu MŚP oraz  przedstawiciel organizacji zrzeszającej zawodowych księgowych Accountancy Europe), organizacje z krajów członkowskich (9 członków, w tym z komitetów standardów rachunkowości z Niemiec, Włoch i Francji) oraz przedstawiciele organizacji  społeczeństwa obywatelskiego (5 osób, w tym przedstawiciel  organizacji pracodawców z Polski). Na czele Rady ds. Sprawozdawczości Zrównoważonego Rozwoju stoi przewodniczący nominowany przez Komisję Europejską. Rada będzie działać na rzecz interesu publicznego i podejmować decyzje w sposób niezależny oraz na zasadach konsensusu.

Obecnie trwa proces rekrutacji na stanowiska  pomocnicze niezbędne dla działalności Rady  EFRAG ds.  Sprawozdawczości  Zrównoważonego Rozwoju.

 W Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce, w ramach Rady Naukowej działa Komisja Analizy Finansowej i Raportowania Niefinansowego pod kierownictwem pani prof. dr hab. Wandy Skoczylas, która aktywnie włącza się w nurt prac i dyskusji nad sprawozdawczością zrównoważonego rozwoju w UE i m.in. udzielała odpowiedzi na ankietę służącą opracowaniu ww. raportu European Lab Task Force.

Pozostałe aktualności

close