Spotkanie konsultacyjne poświęcone zgromadzeniu i omówieniu opinii eksperckich, dotyczących projektowanej kwalifikacji rynkowej, odbyło się 12 grudnia 2022 r. w formule online. Uczestniczyli w nim m.in. przedstawiciele Ministerstwa Finansów, organizacji pracodawców i przedsiębiorców, firm audytorskich, Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, środowiska naukowego, organizacji zrzeszających biura rachunkowe.

W spotkaniu uczestniczyło 31 osób, które brały aktywny udział w prowadzonej dyskusji i zgłosiły wiele merytorycznych uwag do proponowanych założeń omawianej kwalifikacji. Wszystkie postulaty zostaną przeanalizowane i w miarę możliwości uwzględnione w opisie kwalifikacji. Osoby uczestniczące w spotkaniu mają jeszcze możliwość przekazania swoich opinii na piśmie do 16 grudnia 2022 r. na adres mailowy sekretariat@skwp.pl

Należy podkreślić, że wprowadzenie proponowanej kwalifikacji do zintegrowanego systemu kwalifikacji (ZSK) nie jest formą regulacji zawodu. Kwalifikacje rynkowe są dobrowolne. Zostają opisane z wykorzystaniem efektów uczenia się, mają przypisany odpowiedni poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji i ich opis jest powszechnie dostępny w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji. Dzięki temu każdy z wydanych, po zdanym egzaminie, certyfikatów potwierdza pełną gotowość do wykonywania działań wskazanych w jej opisie. Certyfikaty wydają instytucje certyfikujące, które uzyskały uprawnienia właściwych ministerstw. Możliwość potwierdzenia kompetencji, nabytych w drodze edukacji formalnej bądź pozaformalnej i uzyskania certyfikatu, poświadczającego zdobycie kwalifikacji rynkowej, wprowadziła ustawa z 22 grudnia 2015 r. w sprawie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce dziękuje wszystkim uczestniczącym w spotkaniu konsultacyjnym za poświęcony czas i duży wkład merytoryczny.

Pozostałe aktualności