Paragrafy w kolorze niebieskim i czerwonym w tym jeden w kolorze czerwonym jest powiększony pod lupą.

 • Rada Ministrów przyjęła dziś projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID - 19.
 • Celem projektu jest ustabilizowanie budżetu państwa, umożliwienie finansowania istotnych zadań publicznych związanych z realizacją polityki rządu.

„W celu zminimalizowania skutków pandemii, niezwykle istotne jest podejmowanie szybkich i adekwatnych działań. I my takie działania podejmujemy, czego dowodem są dotychczas zaproponowane przez resort finansów rozwiązania, jak i nasza najnowsza ustawa” – podkreślił minister finansów Tadeusz Kościński.

Odroczenie powrotu do stawek VAT w wysokości 22 % i 7%

Z uwagi na epidemię COVID-19 nie zostały spełnione warunki, które pozwalają na obniżenie stawek VAT. Zgodnie z szacunkami zaprezentowanymi w „Programie konwergencji Aktualizacja 2020”, niższe dochody podatkowe, a także wydatki na powstrzymanie epidemii, leczenie chorych, ochronę miejsc pracy i pracowników oraz zapewnienie wsparcia płynnościowego firmom, doprowadzą do znacznego wzrostu deficytu i długu publicznego.

Przewidujemy, że powrót do niższych stawek VAT nastąpi w roku następującym po roku, w którym łącznie zostaną spełnione dwa warunki:

 • jest stosowana stabilizująca reguła wydatkowa,
 • osiągnięte zostaną wartości wskaźników: relacja państwowego długu publicznego netto do produktu krajowego brutto nie większa niż 43% oraz suma corocznych różnic pomiędzy wartością relacji wyniku nominalnego do produktu krajowego brutto oraz poziomem średniookresowego celu budżetowego nie mniejsza niż -6%.

Oznacza to, że obniżenie stawek VAT zostanie powiązane z trwale dobrą kondycją budżetu, co wynika z tego, że wpływy z VAT stanowią główne źródło dochodów Skarbu Państwa.

Zasilanie środkami budżetowymi funduszu Wsparcia, program Maluch +

Zasilenie środkami budżetowymi Funduszu Wsparcia Policji dotyczy:

 • Policji,
 • Straży Granicznej,
 • Państwowej Straży Pożarnej,
 • a także Funduszu Solidarnościowego z uwagi na realizację Programu Maluch+.

Celem tych zmian jest umożliwienie finansowania istotnych zadań publicznych, związanych z polityką rządu. To m.in. pokrywanie wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych oraz kosztów utrzymania i funkcjonowania, wsparcie finansowe osób niepełnosprawnych, emerytów i rencistów.

Wydatki niewygasające

Proponowane rozwiązanie wydłuża czas do którego będzie można wydawać środki, które będą wskazane jako wydatki niewygasające. To jedno z wielu działań, które przeciwdziała społeczno–gospodarczym skutkom Covid-19.

Zmiany w obszarze transportu lądowego

Zmiany będą dotyczyły:

 • inwestycji kapitałowych PLK SA oraz budowy i modernizacji przystanków kolejowych w łącznej kwocie 1,85 mld zł,
 • dofinansowania przez Fundusz Dróg Samorządowych inwestycji na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 3,8 mld zł,
 • przyspieszenia przekazywania środków budżetowych na inwestycje związane z infrastrukturą transportu lądowego.

Zmiana wpłynie na pobudzenie inwestycji infrastrukturalnych.

Pozostałe aktualności