W związku z wejściem w życie w dniu 13 lipca 2018 r. ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018 r. poz. 723 ze zm.), dalej ustawa, na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (link otwiera nowe okno w innym serwisie) udostępniony został przez GIIF kurs e-learningowy pt. „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu".

Kurs znajduje się na stronie http://kursy.tomorrow.pro

Kurs stanowi formę szkolenia realizowanego na rzecz pracowników podmiotów określonych w art. 2 ust. 1 ustawy. Udostępnienie kursu daje możliwość bezpłatnego udziału w szkoleniu, pracowników powyżej wskazanych instytucji obowiązanych. Uczestnictwo w kursie czyni zadość obowiązkowi określonemu w art. 52 ustawy. Celem kursu jest przybliżenie tematyki przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w zakresie obowiązujących przepisów. Mając to na uwadze kurs dedykowany jest w szczególności instytucjom obowiązanym, w dalszej kolejności jednostkom współpracującym oraz innym pomiotom.

Osoba zainteresowana uzyskaniem dostępu do kursu powinna: posiadać konto internetowe, zapoznać się z informacją Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o zasadach uczestnictwa w kursie, wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wypełnić i przesłać pocztą elektroniczną formularz ankiety znajdujący się na stronie pod ww. adresem internetowym. Dostęp do kursu będzie wynosił maksymalnie dwa tygodnie liczone od dnia otrzymania drogą elektroniczną hasła i identyfikatora. Kurs zawiera część testową. Zaliczenie testu skutkuje otrzymaniem drogą elektroniczną zaświadczenia o ukończeniu kursu.

przyp. red.
Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 17) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018 r. poz. 723 ze zm.) instytucją obowiązaną są podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Ogłoszony przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej komunikat z 19 czerwca 2018 r. mówi, że przepisy tej ustawy w sposób istotny zmieniają obowiązki nałożone na instytucje obowiązane. W związku z tym szkolenia, które swym zakresem nie  obejmowały przepisów nowej ustawy nie są uznane za wystarczające w kwestii wykonania przez instytucję obowiązaną obowiązku zapewnienia udziału pracownikom w programach szkoleniowych.

Art. 52.

  1. Instytucje obowiązane zapewniają udział osób wykonujących obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w programach szkoleniowych dotyczących realizacji tych obowiązków.
    2. Programy szkoleniowe, o których mowa w ust. 1, powinny uwzględniać charakter, rodzaj i rozmiar działalności prowadzonej przez instytucję obowiązaną oraz zapewniać aktualną wiedzę w zakresie realizacji obowiązków instytucji obowiązanej, w szczególności obowiązków, o których mowa w art. 74 ust. 1, art. 86 ust. 1 i art. 89 ust. 1.
    3. Do instytucji obowiązanych będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

Pozostałe aktualności