Przepisy przewidujące nałożenie kar pieniężnych na podatników, którzy nie wywiążą się z niektórych obowiązków wynikających z KSeF wejdą w życie od dnia 1 stycznia 2025 r. Kary te dotyczą także podatników będących osobami fizycznymi.

Jest to istotna modyfikacja podejścia do kar pieniężnych w zakresie VAT i rozszerzenie kręgu zagrożonych nimi podatników, gdyż inne kary pieniężne (zwłaszcza za błędy w przesłanej ewidencji) mogą być nakładane tylko na podatników niebędących osobami fizycznymi.

Kara pieniężna będzie groziła przede wszystkim podatnikowi, który wbrew obowiązkowi, nie wystawi faktury ustrukturyzowanej. Nie chodzi przy tym o całkowity brak faktury, ale o przypadki wystawienia faktury innego rodzaju (np. wystawienie faktury „konsumenckiej” na skutek błędu w identyfikacji statusu nabywcy lub wystawienie faktury w innej formie elektronicznej). Należy też pamiętać, że wystawienie faktury ustrukturyzowanej jest rozumiane jako przesłanie jej do KSeF, czyli podatnik, który w swoim programie wygeneruje fakturę w odpowiednim formacie, ale nie prześle jej do systemu, w istocie… nie wystawi faktury. Ponadto kary mogą spodziewać się podatnicy, którzy w przypadku awarii lub problemów przewidzianych w przepisach, nie prześlą w odpowiednim terminie do KSeF faktury wystawionej w trybie offline.

Zagrożeni będą także podatnicy zwolnieni z VAT. Przewidziano, że kara wyniesie do 100% wysokości kwoty podatku wykazanego na fakturze wystawionej poza KSeF, a w przypadku faktury bez wykazanego podatku – do 18,7% wysokości kwoty należności ogółem wykazanej na tej fakturze wystawionej poza KSeF.

W przypadku uchybień, za które przewidziano możliwość wymierzenia kary pieniężnej, osoba, która nie dopełni tych obowiązków, nie będzie podlegać odpowiedzialności karnej skarbowej.  Wskazane wyłączenie będzie stosowane już od 1 lipca 2024 r. i powinno objąć także pracowników podatnika oraz inne osoby działające na zlecenie podatnika w zakresie wystawiania faktur (np. biuro rachunkowe). W rezultacie, za błędy zagrożone karą pieniężną, ani podatnik, ani osoby działające na jego rzecz i w jego imieniu, nie poniosą odpowiedzialności karnej skarbowej. Z drugiej strony, kara pieniężna obejmie każdego podatnika, także będącego osobą fizyczną.

Leszek Lewandowicz

doradca podatkowy, sekretarz ZG SKwP

19.06.2023 r.

Pozostałe aktualności

close