Trwają prace nad projektem ustawy wprowadzającej obowiązkowy KSeF. Trzecia wersja projektu nosi datę 14 marca 2023 r.

Prawdopodobnie projekt ustawy trafi na posiedzenie Sejmu w dniach 24–26 maja 2023 r. Trudno jednak w tej chwili ocenić, jaki będzie ostateczny kształt projektu skierowanego do Sejmu, ponieważ nawet pobieżna analiza niektórych przepisów wskazuje na szereg problemów wymagających rozwiązania.

Między innymi wątpliwości budzi pojęcie faktury „konsumenckiej”, która będzie wystawiana poza KSeF. W praktyce może być dość kłopotliwe odróżnienie „konsumenta” od „podatnika”. Proponowany kształt przepisów powoduje, że rolnicy ryczałtowi będący nabywcami towarów lub usług, dla celów wystawiania faktury będą „podatnikami”, ale w zakresie obowiązków związanych z kasami rejestrującymi – sprzedawca potraktuje ich jak osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej.

Innym problemem jest, przewidziany w projektowanym art. 19b Prawa przedsiębiorców, obowiązek podawania numeru identyfikującego fakturę w KSeF przy dokonywaniu płatności za pośrednictwem rachunku bankowego. Obowiązek ten jest dość uciążliwy, a przy tym niewykonalny w przypadku zapłaty m.in. kartą płatniczą. Z drugiej strony należy wskazać, że za naruszenie tego obowiązku na razie nie przewidziano sankcji.

Obok prac nad KSeF nie można zapominać o planach wprowadzenia innych obowiązków związanych z digitalizacją rozliczeń podatkowych. 14 kwietnia 2023 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług (robocze określenie „SLIM VAT-3”, zmiany co do zasady wejdą w życie od 1 lipca 2023 r.).

Przy okazji tej nowelizacji zostały wprowadzone zmiany w zakresie obowiązku przesyłania plików z księgami dla celów podatku dochodowego. Terminy zostały przesunięte o kolejny rok.

Księgi będą przesyłane po raz pierwszy za rok podatkowy rozpoczynający się po dniu:

1) 31 grudnia 2024 r. – w przypadku:

a) podatkowych grup kapitałowych,

b) podatników i spółek niebędących osobami prawnymi, u których wartość przychodu uzyskanego w poprzednim odpowiednio roku podatkowym albo roku obrotowym przekroczyła równowartość 50 mln euro (…);

2) 31 grudnia 2025 r. – w przypadku podatników i spółek niebędących osobami prawnymi, obowiązanych do przesyłania ewidencji, o której mowa w art.109 ust. 3 ustawy VAT (czyli chodzi o podatników VAT czynnych);

3) 31 grudnia 2026 r. – w przypadku pozostałych podatników i spółek niebędących osobami prawnymi.

Z obowiązku tego wyłączono całkowicie m.in. podatników CIT prowadzących uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów. Dzięki temu zachowano szereg uproszczeń dla wielu organizacji pozarządowych (głównie stowarzyszeń), które nadal nie będą sporządzać sprawozdania finansowego, będą mogły prowadzić ewidencję uproszczoną także w postaci papierowej (w wielu takich organizacjach ewidencja obejmuje zaledwie kilka – kilkanaście zapisów rocznie i prowadzenie jej w formie elektronicznej jest obiektywnie utrudnieniem) oraz będą mogły składać zeznanie CIT w postaci papierowej. Jednocześnie nawet ta grupa podatników będzie zobowiązana do korzystania z KSeF i to już w zasadzie od 1 lipca 2024 r.

Leszek Lewandowicz,
doradca podatkowy, sekretarz ZG SKwP

Pozostałe aktualności