• Ministerstwo Finansów rozpoczyna konsultacje dwóch aktów wykonawczych dotyczących powszechnego stosowania KSeF od 1 lipca 2024 r.
  • To rozporządzenie techniczne oraz nowelizacja rozporządzenia w sprawie wystawiania faktur.
  • Zawarte w projektach rozwiązania będą stosowane już w pierwszym etapie funkcjonowania obowiązkowego KSeF.

Rozporządzenie techniczne do KSeF

Projektowane rozporządzenie określać będzie zasady korzystania z obowiązkowego KSeF od 1 lipca 2024 r. i będzie miało zastosowanie do wszystkich podatników korzystających z KSeF. Dotychczasowe regulacje techniczne dotyczące KSeF – rozporządzenie z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur - traci moc z dniem 30 czerwca 2023 r.

W stosunku do dotychczas obowiązującego rozporządzenia w sprawie korzystania z dobrowolnego KSeF, przedstawione do konsultacji rozporządzenie zawiera dodatkowo regulacje określające:

  • zakres danych pozwalający na dostęp w KSeF do faktur wystawionych w awarii i niedostępności oraz dla faktur VAT RR i VAT RR KOREKTA
  • sposoby oznaczania kodami QR faktur wystawionych w KSeF i wprowadzonych do KSeF (w przypadku wystąpienia awarii lub niedostępności), udostępnianych nabywcy w inny sposób niż w KSeF lub używanych poza KSeF
  • nowe rodzaje uprawnień i metod uwierzytelnień, także w odniesieniu do faktur VAT RR i VAT RR KOREKTA

Planuje się, że przepisy rozporządzenia wejdą w życie 1 lipca 2024 r. – tj. w dacie wejścia w życie obowiązku fakturowania w KSeF dla podatników VAT czynnych.

W najbliższych dniach przedstawione zostaną do uzgodnień również specyfikacje oprogramowania interfejsowego, w tym opis wymagań technicznych dla kodów weryfikujących (tzw. kodów QR ) uwzględniającą proponowane rozwiązania. Materiał ten zostanie opublikowany na stronie MF.

Zachęcamy do zgłaszania uwag w zakresie tych materiałów.

Planowane są szerokie konsultacje przygotowanych materiałów z biznesem.

Projekt rozporządzenia jest dostępny pod linkiem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12379252

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie wystawiania faktur

Projekt dostosowuje dotychczasowe przepisy rozporządzenia w sprawie wystawiania faktur do wprowadzonych rozwiązań KSeF. Istotne rozwiązania w projekcie, wdrażające obligatoryjny KSeF:

  • dodanie od 1 stycznia 2025 r. do katalogu danych na fakturze wystawianej przez podatników zwolnionych, NIP’u nabywcy i sprzedawcy – dostosowanie do obowiązku wystawiania faktur w KSeF;
  • w przypadku faktur za usługi ciągłe (np. dostawa mediów), projekt zawiera regulacje upraszczające i ułatwiające dokumentowanie tych transakcji po wprowadzeniu obowiązkowego KSeF od 1 lipca 2024 r. – w tym zakresie projekt wychodzi naprzeciw postulatom formułowanym w trakcie konsultacji publicznych projektu ustawy wdrażającej obowiązkowy KSeF, zwłaszcza przez branżę energetyczną.

Projekt rozporządzenia jest dostępny pod linkiem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12379251

Uwagi do obydwu projektów można przesyłać do 18 grudnia br. na adres sekretariat.PT@mf.gov.pl

 

Źródło: Ministerstwo Finansów

Pozostałe aktualności

close