Komisja Europejska, wspierając realizację celów określonych w Nowym Europejskim Zielonym Ładzie (New EU Green Deal), prowadzi aktualnie konsultacje publiczne, mające na celu zebranie opinii zainteresowanych stron w odniesieniu do ewentualnych zmian przepisów dyrektywy w sprawie sprawozdawczości niefinansowej. Ich celem jest poprawa jakości i porównywalności ujawnianych informacji niefinansowych, a także rozszerzenie zakresu podmiotów objętych tym obowiązkiem. 

Partycypować w konsultacjach można na dwa sposoby:

(1) poprzez udzielenie odpowiedzi na kilka wybranych, a istotnych z Państwa perspektywy pytań lub

(2) wypełnienie całej ankiety, w której wyodrębniono następujące części:

  • jakość i zakres informacji niefinansowych, które mają być ujawnione,
  • standaryzacja,
  • zastosowanie zasady istotności,
  • poświadczenie wiarygodności,
  • cyfryzacja,
  • struktura i lokalizacja informacji niefinansowych,
  • zakres podmiotowy (jakie przedsiębiorstwa powinny ujawniać informacje),
  • uproszczenie i zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorstw.

Konsultacje skierowane są do wszystkich obywateli i organizacji.

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, które uczestniczy w pracach Zespołu ds. raportowania niefinansowego zaprasza do udziału w tych konsultacjach. Ważny jest bowiem wpływ naszego środowiska na kształt przygotowywanych regulacji i późniejsze ich wypełnianie nie tylko przez tzw. duże podmioty, ale też – jak poddaje się pod dyskusję - podmioty z grupy MŚP.

Ankieta dostępna jest do 14. maja 2020 roku na stronie Konsultacje KE:

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12129-Revision-of-Non-Financial-Reporting-Directive/public-consultation

Ministerstwo Finansów

https://www.gov.pl/web/finanse/rewizja-dyrektywy-w-sprawie-ujawniania-informacji-niefinansowych--konsultacje-publiczne-ke

Komisja Analizy Finansowej Rady Naukowej SKwP zwraca się z uprzejmą prośbą do osób, sporządzających raporty niefinansowe jak i użytkowników informacji zawartych w tych raportach o podzielenie się z nami opiniami odnośnie do ośmiu wymienionych wyżej kwestii poddanych pod dyskusję w ramach tych konsultacji. Opinie te prosimy przesyłać do nas w terminie do 31. maja 2020 roku na adres:

 

Przewodnicząca

Komisji Analizy Finansowej

Prof. dr hab. Wanda Skoczylas

wanda.skoczylas@usz.edu.pl

 

lub Sekretarz

Komisji Analizy Finansowej

Dr Andrzej Niemiec

andrzej.niemiec@ue.poznan.pl

 

Pozostałe aktualności

close