Łatwiejsze pierwsze kroki w biznesie, prostsze zasady prowadzenia firm, sprawna sukcesja i przyjazne prawo gospodarcze - to cztery filary przygotowanego przez MRiT nowego pakietu zmian, które mają poprawić środowisko prawne i instytucjonalne dla firm. 13 kwietnia br. propozycja rozwiązań została skierowana do uzgodnień i konsultacji. Potrwają one do 4 maja 2023 r.

Zmiany ułatwią przedsiębiorcom prowadzenie działalności w Polsce na różnych etapach rozwoju firmy – od podjęcia decyzji o jej prowadzeniu, przez cały cykl funkcjonowania, aż do momentu przekazania firmy następcom prawnym

- powiedział minister Waldemar Buda.

Skąd zmiany

Propozycje MRiT są efektem m.in. dialogu z przedsiębiorcami. Wprowadzane dotychczas ułatwienia dla firm jak np. Konstytucja Biznesu, Tarcza Prawna, Pakiet 100 zmian dla firm zostały pozytywnie ocenione przez biznes i miały pozytywny wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorców. Jednak są jeszcze obszary, które wymagają poprawy.

Zaproponowaliśmy więc stworzenie jednego aktu prawnego zawierającego zmiany w kilkudziesięciu ustawach, dla których ideą przewodnią jest wprowadzenie ułatwień dla przedsiębiorców. Zapraszam do zgłaszania opinii oraz uwag i wspólnego wypracowania jak najlepszych dla biznesu rozwiązań

– zaznaczył minister Waldemar Buda.

Pakiet zmian składa się z czterech filarów:

 • Łatwiejsze pierwsze kroki w biznesie
 • Prostsze zasady prowadzenia firm
 • Usprawnienie sukcesji w firmach
 • Przyjazne prawo gospodarcze

Łatwiejsze pierwsze kroki w biznesie

Proponowanych jest szereg zmian w Kodeksie cywilnym, Kodeksie postępowania cywilnego i Prawie przedsiębiorców, które w jasny sposób określą procedurę, na podstawie której osoby małoletnie będą mogły podejmować i wykonywać za zgodą sądu opiekuńczego, działalność gospodarczą lub zawodową.

Dzięki temu młodzi przedsiębiorcy będą mogli prowadzić firmę, co przy ciągle rozwijającej się gospodarce cyfrowej pozwoli im szybciej wejść na rynek. Jednocześnie posłuży to wyeliminowaniu sytuacji patologicznych, takich jak np. próby rejestrowania przez rodziców firm na 2-latków, w celu ominięcia przepisów.

Prostsze zasady prowadzenia firm

Ministerstwo chce wprowadzić kolejne rozwiązania, które poprawią relacje między przedsiębiorcami a administracją publiczną. To przede wszystkim:

 • Koniec z wzywaniem do urzędu – wizyty w urzędach będą konieczne tylko w wyjątkowych przypadkach. Instytucje państwowe będą przede wszystkim korzystać z e-maili lub listów. Przyczyni się to do przyspieszenia postępowań, a co za tym idzie, oszczędności czasu.
 • Ograniczenie w posługiwaniu się pieczątką – brak pieczątki nie będzie już powodem, aby uznać, że pismo jest niekompletne. Nie będzie można wymagać i żądać od przedsiębiorcy posługiwania się pieczątką. Dzięki temu kontakty z urzędem będą mniej sformalizowane.
 • Usprawnienie zasad kontroli w firmach – wraz z zawiadomieniem o kontroli przedsiębiorcy będzie doręczana lista dokumentów i informacji, które będę niezbędne podczas kontroli. Dzięki temu przebiegnie ona szybciej i sprawniej.
 • Mniej dokumentów papierowych – wprowadzenie możliwości doręczenia załączników na elektronicznych nośnikach np. płyta CD, pendrive. Przyczyni się to do dalszej cyfryzacji i przyspieszenia postępowań.

Usprawnienia sukcesji w firmach

 • Łatwiejsze ustanawianie zarządcy sukcesyjnego – obniżony zostanie procentowy udział spadkobierców niezbędnych do ustanowienia zarządcy sukcesyjnego (z 85% do 75%).
 • Automatyczne wydłużenie zarządu sukcesyjnego – automatyczne wydłużenie zarządu sukcesyjnego po złożeniu wniosku w tej sprawie (a nie dopiero po wydaniu postanowienia przez sąd) pomoże spadkobiercom, w razie potrzeby, utrzymać firmę do czasu rozstrzygnięcia spraw spadkowych.
 • Dostęp do rachunku bankowego – umożliwienie zarządcy sukcesyjnemu skorzystania z rachunku na takich samych zasadach jak przedsiębiorca. Dzięki temu będzie on mógł mieć np. dostęp do bankowości elektronicznej, co usprawni realizację obowiązków.

Prawo gospodarcze przyjazne przedsiębiorcom

Dla przedsiębiorców ważne są przewidywalne i wysokiej jakości regulacje prawne, dlatego MRiT chce wprowadzić w Prawie przedsiębiorców rozwiązania, które udoskonalą otoczenie prawne.  

Proponowane zmiany to m.in.:

 • Zasada „one in, one out” – wprowadzając jeden nowy obowiązek administracyjny projektodawca będzie dążył do zmniejszenia innego obowiązku.
 • Obowiązkowa ocena ex post przepisów gospodarczych, gdy nie odbyły się konsultacje publiczne.
 • Zasada „dwóch terminów” – przepisy prawa gospodarczego powinny, co do zasady, wchodzić w życie pierwszego stycznia lub pierwszego czerwca danego roku.

Ponadto proponowoane jest przygotowywanie co 4 lata cyklicznej polityki regulacyjnej, w której będą określane priorytetowe działania mające na celu poprawę otoczenia prawnego prowadzenia biznesu w Polsce.

Konsultacje

Konsultacje publiczne projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ulepszenia środowiska prawnego i instytucjonalnego dla przedsiębiorców potrwają 21 dni (od 13 kwietnia do 4 maja).

Uwagi i opinie można zgłaszać na adres: pakiet.ulatwien@mrit.gov.pl

Z projektem można się zapoznać na stronie RCL.

Materiały

Prezentacja
20231304​_Pakiet​_ulatwien​_dla​_przedsiebiorcow​_Prezentacja.pdf 2.45MB

Pozostałe aktualności