Z dniem 5 listopada 2019 r. Rada Naukowa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce ogłosiła rozpoczęcie LI (51-ej) edycji konkursu na najlepsze prace z dziedziny rachunkowości i przetwarzania danych w dziedzinie rachunkowości.

 

Prosimy  o nadsyłanie prac na konkurs na adres:

Rada Naukowa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

00–443 Warszawa,  ul. Górnośląska 5

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lutego 2020 roku.

 

Prace na konkurs i do nagród zgłaszane są przez:

 • kierowników jednostek organizacyjnych szkół wyższych (katedr, instytutów, zakładów), przy których dana praca została napisana (prace magisterskie lub dyplomowe) lub obroniona (prace habilitacyjne i doktorskie),
 • kierowników jednostek organizacyjnych szkół wyższych, instytucji naukowych, wydawców i innych podmiotów prawa polskiego.

 

Prosimy również o przesłanie w odniesieniu do każdej zgłoszonej pracy:

 • wypełnionego formularza zgłoszeniowego podpisanego przez kierownika jednostki organizacyjnej,
 • jednego egzemplarza pracy w wersji papierowej,
 • pełnego tekstu pracy w wersji elektronicznej w formacie PDF na dysku CD lub na pendrivie,
 • deklaracji autora, wyrażającego zgodę na wzięcie udziału w konkursie,
 • kopii dokumentu władz uczelni o nadaniu odpowiedniego stopnia.

 

Jednocześnie informujemy, iż prace zgłaszane na konkurs poddawane są podwójnej ocenie, według następujących kryteriów:

 • związek przedmiotu badań z celami działalności Stowarzyszenia Księgowych w Polsce,
 • stopień trudności tematu,
 • samodzielny, twórczy wkład autora w rozwiązywanie tematu,
 • dobór i stopień wykorzystania materiałów źródłowych,
 • teoretyczna wartość pracy,
 • praktyczna użyteczność pracy,
 • poprawność ujęcia treści pod względem rzeczowym (merytorycznym),
 • poprawność ujęcia treści pod względem językowym i formalnym.

 

Liczymy na wewnętrzną selekcję prac magisterskich i licencjackich oraz przesłanie na konkurs wyróżniających się prac w tej dziedzinie na uczelni.

Pozostałe aktualności

close