Prostsze formularze urzędowe, składanie wniosków online, szybsze wydawanie decyzji i usprawnienie postępowań administracyjnych czy korzystanie z uproszczonego postępowania lub milczącego trybu załatwienia sprawy – to tylko niektóre z ułatwień jakie daje tarcza prawna.

 

 

21 października Prezydent RP podpisał tzw. tarczę prawną, która stanowi realizację jednego z kamieni milowych w Krajowym Planie Odbudowy. Tarcza ma na celu uproszczenie procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. Przewiduje zmianę ponad 40 ustaw.

Ta ustawa jest korzystna dla wszystkich – zarówno dla biznesu, jak i dla obywateli. Chcemy uprościć wiele procedur, wprowadzić możliwość załatwiania ich online. Dzięki temu oszczędzimy czas i pieniądze

– powiedział minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Ograniczenie czasu poświęcanego dotychczas na czynności administracyjne pozwoli przedsiębiorcom na większe zaangażowanie w faktycznie prowadzoną działalność. Zmiany wpłyną również na obniżenie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Tarcza prawna ma na celu zmniejszenie obciążeń regulacyjnych niekorzystnych z punktu widzenia funkcjonowania obywateli i prowadzenia działalności gospodarczej.

Projekt zawiera rozwiązania pozytywnie wpływające na rynek pracy. Rozwój przedsiębiorczości w wyniku ograniczenia obciążeń administracyjnych powinien przełożyć się na wzrost zatrudnienia

– wskazał minister Buda.

Najważniejsze rozwiązania tzw. tarczy prawnej

 • Skorzystanie z uproszczonego postępowania lub milczącego trybu załatwienia sprawy m.in. w zakresie licencji połowowej, książeczki żeglarskiej, nadania uprawnień przewodnika górskiego i udzielenia prawa do wydawania świadectw dokumentujących potwierdzenie właściwości leczniczych naturalnych surowców. leczniczych i właściwości leczniczych klimatu.
 • Szybsze uzyskanie ostatecznej decyzji m.in. w sprawach wpisu do rejestru rzeczoznawców w zakresie rodzajów artykułów rolno-spożywczych, zgody na przeklasyfikowanie geologicznych zasobów i nakazu dokonania obmiaru wyrobisk i przedłożenia operatu ewidencyjnego w innym terminie.
 • Elektronizacja procedur i odbywania posiedzeń różnych organów lub gremiów online, w tym:
  • prowadzenie książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym wyłącznie w postaci elektronicznej,
  • możliwość składania wniosku o udzielenie zgody wodnoprawnej oraz wniosku o udzielenie przyrzeczenia wydania pozwolenia wodnoprawnego z wykorzystaniem wzorów wniosków,
  • wprowadzenie pełnej elektronizacji metod składania deklaracji do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców
  • możliwości składania m.in. wniosków o przyznanie świadczeń dla studentów oraz ich obsługi przez uczelnię za pomocą uczelnianego systemu obsługi studentów.
 • Wprowadzenie wyraźnej podstawy prawnej do dokonywania waloryzacji wynagrodzeń wykonawców zamówień publicznych poprzez zmianę zawartych umów w zakresie wysokości wynagrodzenia, wprowadzania do nich nowych klauzul waloryzacyjnych lub modyfikację dotychczasowych (np. poprzez zmianę wysokości limitu waloryzacji).
 • Inne usprawnienia postępowań i procedur np. ograniczenie liczby składanych egzemplarzy wniosku lub formy załączników do wniosków.

Zawarta w tarczy prawnej nowelizacja ustawy o systemie instytucji rozwoju umożliwi przygotowanie programu pomocowego dla przedsiębiorców z pogranicza polsko-białoruskiego, którzy ucierpieli w wyniku wprowadzonych ograniczeń na obszarze nadgranicznym.

Większość przepisów tarczy prawnej wchodzi w życie w pierwszej połowie listopada. Pozostałe od 1 stycznia 2023 r. lub 1 stycznia 2024 r. W przypadkach, w których zajdzie konieczność udostępnienia odpowiednich narzędzi w związku z elektronizacją procedur, przepisy ustawy wejdą w życie upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Pozostałe aktualności

close