ZAMÓW już dziś!

Zapraszamy do zapoznania się z fragmentami publikacji po zalogowaniu się na stronie Serwisu dla członków SKwP.

 

W 25. wydaniu przewodnika po zasadach sporządzania rocznego sprawozdania finansowego przedsiębiorstw oraz jednostek pozarządowych (fundacji, stowarzyszeń) szczegółowo omawiamy tematykę:

  • wyceny aktywów i pasywów,
  • zamknięcia ksiąg rachunkowych,
  • elektronicznej formy sprawozdania finansowego i sprawozdania z badania (w tym jego podpisywania i przekazywania),
  • sporządzania poszczególnych elementów rocznego sprawozdania finansowego jednostek mikro, małych i dużych (wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat, dodatkowe informacje i objaśnienia, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, rachunek przepływów pieniężnych),
  • sprawozdania z działalności,
  • długotrwałych usług niezakończonych na dzień bilansowy,
  • kosztów niewykorzystanych zdolności produkcyjnych,
  • ustalania podatku odroczonego,
  • ustalania podatku od dochodu działalności gospodarczej i od przychodu z nieruchomości.

Ponadto książka zawiera wykaz obowiązków podatnika i płatnika w zakresie CIT i PIT od rozliczenia za grudzień 2019 do ostatecznego rozliczenia podatków za 2019.

Oprócz wersji papierowej Czytelnicy otrzymują dostęp do wersji on-line.

Autorzy: Justyna Adamczyk, Agnieszka Anna Baklarz, Maria Borkowska, Łukasz Chłond, Zdzisław Fedak, Stanisław Hońko, Katarzyna Jędrzejewska, Piotr Kaim, Anna Koleśnik, Przemysław Mućko, Andrzej Skórzewski, Mariusz Sobkowiak, Aleksander Woźniak

Pozostałe aktualności

close