Interpretacja ogólna dotycząca stosowania zwolnienia z opodatkowania dochodów uzyskanych z udziału w zyskach spółek jawnych i komandytowych, będących podatnikami CIT

Klocki z literami CIT.
  • Spółki będące podatnikami CIT, posiadające prawo do udziału w zyskach spółki komandytowej lub spółki jawnej, która uzyskała status podatnika CIT na mocy znowelizowanych od 1 stycznia 2021 r. przepisów, mogą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym dochodów uzyskiwanych z udziału w zyskach takiej spółki.
  • Minister Finansów wydał interpretację ogólną wyjaśniającą wątpliwości w tej kwestii. Interpretacja wskazuje katalog podmiotów mogących skorzystać z takiego zwolnienia oraz wyjaśnia warunki stosowania tego zwolnienia.

1 stycznia 2021 r. weszły w życie przepisy ustawy z 28 listopada 2020 ro zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 2123 – dalej: „ustawa nowelizująca”) nowelizującej m.in. ustawę z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „ustawa CIT”). Mocą ustawy nowelizującej, mające siedzibę lub zarząd na terytorium Polski spółki komandytowe, a także niektóre spółki jawne, uzyskały status podatnika podatku CIT.

Jednocześnie z wprowadzonymi zmianami ustawy CIT, poszerzającymi krąg spółek podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, ustawodawca dokonał zmian dostosowawczych definicji ustawowych, określonych w przepisach tej ustawy.

Cel wprowadzonych zmian

Zasadniczym celem omawianych zmian było uszczelnienie systemu podatkowego oraz zrównanie zasad opodatkowania takich spółek jawnych i komandytowych oraz ich wspólników z obowiązującymi zasadami opodatkowania odnoszącymi się do innych spółek będących podatnikami CIT oraz do wspólników takich spółek, uzyskujących dochody z udziału w ich zyskach.

Stosowanie zwolnienia z podatku dochodowego

Treścią interpretacji ogólnej Minister Finansów potwierdził prawo wspólników takich spółek jawnych i komandytowych do stosowania - na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy CIT - zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym dochodów uzyskanych z udziału w zyskach tych spółek. Minister Finansów określił także warunki stosowania tego zwolnienia oraz jego zakres i wyjaśnił pojawiające się w przestrzeni publicznej wątpliwości wynikające głównie ze specyfiki ustrojowej spółek osobowych prawa handlowego, różnej od specyfiki ustrojowej spółek kapitałowych.

Jak wynika z treści tej interpretacji ogólnej, zwolnienie przewidziane w art. 22 ust. 4 ustawy CIT ma zastosowanie do przychodów z tytułu udziału w zyskach spółki jawnej lub spółki komandytowej, wypracowanych od dnia, w którym spółki te stały się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Zakres i warunki stosowania zwolnienia

Zwolnieniem tym będą mogły być objęte przychody (dochody) wspólników uzyskane z udziału w zyskach - mającej status podatnika CIT - spółki jawnej i spółki komandytowej, równoważne z przychodami wymienionymi w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. a, f oraz j ustawy CIT, to jest:

  • przychody faktycznie uzyskane w związku z wypłatą zysku dokonaną przez spółkę jawną i komandytową na rzecz jej wspólników,
  • równowartość zysku spółki jawnej lub komandytowej przeznaczonego na podwyższenie jej kapitału podstawowego,
  • wartość niepodzielonych zysków w spółce jawnej i komandytowej oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał podstawowy takiej spółki, w przypadku jej przekształcenia w spółkę niebędącą podatnikiem CIT.

Podkreślić jednak należy, iż omawiane zwolnienie dotyczy tylko dochodów uzyskiwanych przez tych wspólników spółki jawnej lub komandytowej, którzy spełniają określone w ustawie CIT warunki, a w szczególności:

  • są również spółkami będącymi podatnikiem podatku CIT, podlegającymi w Polsce lub w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania;
  • nie są komplementariuszem w spółce komandytowej (przepisy ustawy CIT przewidują inny, określony w art. 22 ust. 1a-1e tej ustawy, mechanizm eliminujący „podwójne” opodatkowanie dochodów takiego komplementariusza);
  • posiadają w danej spółce jawnej lub komandytowej nieprzerwanie przez minimum dwa lata ogół praw i obowiązków wspólnika w takiej spółce, przyznający wspólnikowi minimum 10% praw do udziału w jej zyskach.

Pozostałe aktualności

close