FUNDACJE i STOWARZYSZENIA

prowadzenie ksiąg rachunkowych i sprawozdawczość

24 marca 2022 r., godz. 9.00–14.00

szkolenie online

program

1. Prawne aspekty funkcjonowania stowarzyszeń i fundacji – istota, statut, możliwość prowadzenia działalności gospodarczej.
2. Stowarzyszenie i fundacja jako jednostki prowadzące działalność pożytku publicznego –, znaczenie działalności pożytku publicznego dla jednostek nie posiadających statusu OPP, warunki konieczne do uzyskania statusu jednostki OPP.
3. Sprawozdawczość fundacji i stowarzyszeń – zasady sporządzania poszczególnych sprawozdań, terminy, zasady składania do KRS/KAS:
•  sprawozdania finansowe,
• sprawozdanie jednostek OPP,
• sprawozdanie merytoryczne fundacji.
4. Prowadzenie ksiąg rachunkowych w fundacji i stowarzyszeniu:
• rozporządzenie o uproszczonej księgowości,
• pełna księgowość – zasady podziału kosztów i przychodów na różne rodzaje działalności (dz. statutowa, gospodarcza, administracyjna),
• ewidencja typowych zdarzeń – składki członkowskie, darowizny, subwencje, dotacje, sponsoring, wolontariat, zbiórki publiczne.
5. Podatkowe aspekty funkcjonowania fundacji i stowarzyszeń:
• obowiązki rejestracyjne,
• podatek CIT – zwolnienia od opodatkowania, zasady sporządzania deklaracji CIT, orzecznictwo,
• podatek VAT – zwolnienia, obowiązek rejestracji do VAT, rozliczanie strukturą.

wykładowca: Anna Makal – biegły rewident.

ZAPISZ SIĘ!

Pozostałe aktualności