Komisja Europejska wprowadziła istotną zmianę w nowej edycji programu Erasmus+ na lata 2021-2027. Dzięki niej o dofinansowanie w programie będą mogły ubiegać się osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Zmiana ta jest korzystna dla szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest osoba fizyczna. Dzięki niej nauczyciele i uczniowie wszystkich szkół w Polsce będą mieli równe szanse rozwoju i dostępu do programu Erasmus+. Zmiana w programie została wprowadzona dzięki staraniom Departamentu Funduszy Strukturalnych MEiN.

Zmiany w programie Erasmus+ na lata 2021-2027

W programie Erasmus+ na lata 2021-2027 wprowadzono możliwość ubiegania się o środki finansowe przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Zmiana ta jest niezwykle istotna dla przedszkoli i szkół, dla których organem prowadzącym jest osoba fizyczna. To prawie 15 proc. wszystkich tego typu placówek w polskim systemie oświaty. Ich wykluczenie z Erasmus+ było postrzegane jako naruszenie zasady równego dostępu do dużego i prestiżowego programu, a tym samym do środków unijnych.

Problem został zasygnalizowany i zgłoszony do Komisji Europejskiej przez pracownika Departamentu Funduszy Strukturalnych Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Udział w programie Erasmus+

Podstawowymi grupami w programie są m.in. uczniowie, studenci, wolontariusze, nauczyciele, pracownicy i kadra kierownicza szkół, trenerzy („uczestnicy”) oraz szkoły, uczelnie, przedsiębiorstwa, stowarzyszenia, ośrodki kształcenia („organizacje uczestniczące”). Uczestnicy mogą utrzymać mogą otrzymać dofinansowanie udziału w programie, w szczególności kosztów podróży i utrzymania. Z kolei „organizacje uczestniczące” występują w roli wnioskodawcy albo partnera.

Warunki udziału w programie Erasmus+ zostały szczegółowo opisane w corocznie aktualizowanym Przewodniku Programu Erasmus+.

Pozostałe aktualności