1 stycznia 2024 r. weszły w życie zmiany w prawie związane z elektronizacją wiążących informacji podatkowych i celnych. Ustawą z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1598) rozszerzono katalog spraw z zakresu wiążących informacji, które są załatwiane wyłącznie elektronicznie.

Przed nowelizacją przepisów tryb ten obowiązywał w stosunku do spraw z zakresu wiążących informacji taryfowych (WIT) prowadzonych w pierwszej instancji. Z początkiem bieżącego roku tryb ten stał się właściwy również dla spraw prowadzonych w pierwszej instancji z zakresu wiążących informacji stawkowych (WIS), wiążących informacji akcyzowych (WIA) oraz wiążących informacji o pochodzeniu (WIP). Tym samym, funkcjonujące obecnie rozwiązania przewidują, że pisma w sprawie WIS, WIA, WIT i WIP w zakresie pierwszej instancji są składane i co do zasady również doręczane wyłącznie elektronicznie.
W przypadku WIS przepisy przewidują, że odbywa się to za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym, natomiast w przypadku WIA, WIT i WIP – za pośrednictwem konta na PUESC.

Złożenie wniosku o wydanie WIS, WIA i WIP, czy też jakiekolwiek innego pisma związanego z postępowaniem - obecnie w pierwszej instancji - o wydanie WIS, WIA
i WIP będzie nieskuteczne, jeśli zostanie dostarczone do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) innym kanałem niż za pośrednictwem konta na e-Urząd Skarbowy (dla WIS) lub za pośrednictwem konta na PUESC (dla WIA lub WIP), tj. za pośrednictwem operatora pocztowego, e-PUAP lub osobiście. W takim przypadku wniosek lub pismo w sprawie WIS, WIA i WIP zostanie pozostawione bez rozpatrzenia, a wnioskodawca zostanie poinformowany o tym fakcie.

Nowa funkcjonalność w e-Urzędzie Skarbowym – „Pismo WIS”
1 stycznia 2024 roku została udostępniona w e-Urzędzie Skarbowym nowa funkcjonalność „Pismo WIS”, która umożliwia elektroniczną obsługę spraw związanych z wydawaniem wiążących informacji stawkowych (WIS).
Usługa skierowana jest do wszystkich zainteresowanych uzyskaniem wiążącej informacji stawkowej, tj. decyzji wydawanej na potrzeby opodatkowania podatkiem od towarów i usług dostawy towarów, importu towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów albo świadczenia usług, która zawiera w szczególności stawkę podatku od towarów i usług właściwą dla towaru albo usługi będącej przedmiotem WIS lub klasyfikację towaru według działu, pozycji, podpozycji lub kodu Nomenklatury scalonej (CN) albo według działu, grupy, klasy, kategorii, podkategorii lub pozycji Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług albo według sekcji, działu, grupy lub klasy Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych albo usługi według działu, grupy, klasy, kategorii, podkategorii lub pozycji Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

W serwisie e-Urząd Skarbowy użytkownik:
- złoży wniosek o wydanie WIS;
- uzupełni złożony wniosek lub złoży pismo w sprawie WIS;
- otrzyma decyzję WIS lub inne pismo organu w tej sprawie.

Docelowo korespondencja w sprawach WIS odbywać się będzie wyłącznie za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym.

Korzyści wynikające z usługi „Pismo WIS” dla użytkownika serwisu e-Urząd Skarbowy.

Użytkownik serwisu e-Urząd Skarbowy może:
- przygotować i wysłać pismo w sprawie WIS do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, w tym wniosek o wydanie WIS;
- przeglądać pisma, w tym ich wizualizacje;
- pobrać oraz wydrukować pismo;
- na swoim koncie zobaczyć złożone dokumenty wraz z załącznikami w zakładce „Dokumenty wysłane”.

W przygotowaniu pisma/wniosku pomoże podatnikowi lub jego pełnomocnikowi kreator, który w sposób intuicyjny przeprowadzi go krok po kroku przez wszystkie wymagane pola do wypełnienia.
Informacje dotyczące elektronicznej obsługi WIS zostały opublikowane na stronie
https://www.kis.gov.pl/pl/zalatwianie-spraw/wydawanie-wiazacych-informacji.
Link do e-Urzędu Skarbowego:
e-Urząd Skarbowy (podatki.gov.pl).

Nowa funkcjonalność w systemie teleinformatycznym PUESC – WIA-WN, WIA-SP oraz „WDBOI01 WIP”.

1 stycznia 2024 r. udostępniono w systemie PUESC nowe formularze „WIA-WN Wniosek o wydanie WIA [EBTI-PL2]” oraz „WIA-SP Pismo w sprawie [EBTI-PL2]”, które umożliwiają podatnikom elektroniczną obsługę pism związanych z wydawaniem wiążącej informacji akcyzowej (WIA).
Usługa skierowana jest do wszystkich zainteresowanych chcących uzyskać wiążącą informację w zakresie klasyfikacji wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego
w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) albo określenia rodzaju wyrobu akcyzowego.
Również od 1 stycznia 2024 r. udostępniono na PUESC nowy formularz
„WDBOI01 WIP”, który umożliwia podatnikom elektroniczną obsługę spraw związanych z wydawaniem wiążących informacji o pochodzeniu (WIP).
Korespondencja pomiędzy wnioskodawcą a organem w sprawach WIA oraz WIP odbywa się wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem konta w systemie PUESC.

Korzyści wynikające z usługi WIA oraz WIP dla użytkownika systemu PUESC.

Użytkownik systemu może:
- przygotować i wysłać do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) formularz w sprawie o wydanie wiążącej informacji akcyzowej oraz w sprawie o wydanie wiążącej informacji o pochodzeniu;
- złożyć załączniki do wniosku, uzupełnić wniosek w toku postępowania za pomocą dostępnych formularzy;
- przeglądać wnioski, w tym ich wizualizację;
- pobrać oraz wydrukować wniosek;
- w sprawie o wydanie wiążącej informacji akcyzowej WIA zobaczyć złożone dokumenty wraz z załącznikami w zakładce „Dokumenty wysłane”, a w sprawie o wydanie wiążącej informacji o pochodzeniu WIP
 w zakładce „Moje sprawy i dokumenty”;
- otrzymać decyzję WIA oraz WIP lub odmowę jej wydania.

W przygotowaniu formularza/pisma pomoże podatnikowi lub jego pełnomocnikowi kreator, który w sposób intuicyjny przeprowadzi go przez cały udostępniony
formularz. Kreator wskaże krok po kroku wszystkie pola do wypełnienia.

Na stronie https://www.kis.gov.pl/pl/zalatwianie-spraw/wydawanie-wiazacychinformacji opublikowane zostały informacje dotyczące obsługi elektronicznej wniosków
WIA i WIP.
Na stronie
https://puesc.gov.pl/uslugi/uzyskaj-wiazaca-informacje-akcyzowa-wia udostępniono szczegółowy opis usługi w zakresie uzyskania wiążącej informacji akcyzowej (WIA).
Na stronie https://puesc.gov.pl/uslugi/uzyskaj-wiazaca-informacje-o-pochodzeniu-wip udostępniony został szczegółowy opis usługi w zakresie uzyskania wiążącej informacji o pochodzeniu (WIP).

Obecnie prowadzone są prace nad rozbudową oraz ulepszeniem funkcjonalności WIS w e-Urzędzie Skarbowym oraz usług WIA oraz WIP w systemie PUESC.
O udostępnieniu nowych rozwiązań bedziemy Państwa informować.

Załącznik:
Instrukcja obsługi pisma WIS, WIA oraz WIP w systemach teleinformatycznych

Pozostałe aktualności