Prosimy o nadsyłanie prac na konkurs na adres:

Rada Naukowa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

00–443 Warszawa  ul. Górnośląska 5

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lutego 2024 roku.

Prace na konkurs i do nagród zgłaszane są przez:

 • kierowników jednostek organizacyjnych szkół wyższych (katedr, instytutów, zakładów), przy których dana praca została napisana (prace magisterskie lub dyplomowe) lub obroniona (prace habilitacyjne i doktorskie),
 • kierowników jednostek organizacyjnych szkół wyższych, instytucji naukowych, wydawców i innych podmiotów prawa polskiego.

Prosimy również o przesłanie w odniesieniu do każdej zgłoszonej pracy:

 • wypełnionego formularza zgłoszeniowego podpisanego przez kierownika jednostki organizacyjnej, według wzoru zamieszczonego w załącznikach na stronie,
 • pełnego tekstu pracy w wersji elektronicznej w formacie PDF - identycznego ze złożonym na uczelni (lub w innym upoważnionym organie) - będącego podstawą przyznania odpowiedniego tytułu / stopnia,
 • deklaracji autora, wyrażającego zgodę na wzięcie udziału w konkursie i na przetwarzanie danych osobowych, według wzoru zamieszczonego na stronie www.skwp.pl,
 • kopii dokumentu władz uczelni o nadaniu odpowiedniego tytułu / stopnia w 2023 r.

Dokumenty powinny być przesłane w wersji:

 • elektronicznej (na adres e-mail: sekretariat@skwp.pl, wpisując w tytule wiadomości „Konkurs na najlepsze prace”), w zakresie pełnego tekstu pracy oraz wypełnionego formularza zgłoszeniowego w wersji edytowalnej;
 • papierowej, w zakresie pozostałych dokumentów.

Uprzejmie informujemy, że Radzie Naukowej zależy na nagradzaniu prac, które promują statutowe cele Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Jednocześnie informujemy, iż prace zgłaszane na konkurs poddawane są podwójnej ocenie, według następujących kryteriów:

 • związek przedmiotu badań z celami działalności Stowarzyszenia Księgowych w Polsce,
 • stopień trudności tematu,
 • samodzielny, twórczy wkład autora w rozwiązywanie tematu,
 • dobór i stopień wykorzystania materiałów źródłowych,
 • teoretyczna wartość pracy,
 • praktyczna użyteczność pracy,
 • poprawność ujęcia treści pod względem rzeczowym (merytorycznym),
 • poprawność ujęcia treści pod względem językowym i formalnym.

Liczymy na wewnętrzną selekcję prac magisterskich i licencjackich oraz przesłanie na konkurs wyróżniających się prac w tej dziedzinie na uczelni.

Pozostałe aktualności