Sprzedawca naciska przyciski na kasie rejestracyjnej
  • 1 maja 2021 r. traci moc aktualne rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące.
  • Trwają prace na nowym rozporządzeniem w sprawie wymagań technicznych dla kas rejestrujących, zarówno w zakresie kas on-line, jak i kas z elektronicznym zapisem kopii.
  • Nowe przepisy podlegają notyfikacji do Komisji Europejskiej i mogą nie zostać wydane przed 1 maja 2021 r.
  • Nie wpływa to na ważność dotychczas wydanych potwierdzeń o spełnianiu kryteriów i warunków technicznych dla kas rejestrujących.

Rozporządzenia w sprawie:

  • wymagań technicznych dla kas rejestrujących oraz
  • kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące z elektronicznym zapisem kopii,

są wydawane przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w porozumieniu z Ministrem Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Zgodnie z przepisami [1] obecne rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące [2], traci moc 1 maja 2021 r.

Prace nad nowymi przepisami

Trwają prace nad wydaniem nowego rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych dla kas rejestrujących, zarówno w zakresie kas on-line, jak i kas z elektronicznym zapisem kopii. Ponieważ są to przepisy techniczne, muszą być poddane procedurze notyfikacji do Komisji Europejskiej, która trwa minimum 3 miesiące. W tym czasie zgłaszające państwo członkowskie nie może przyjąć danych przepisów technicznych.

W związku z tym istnieje prawdopodobieństwo, że nowe rozporządzenia techniczne nie zostaną wydane przed 1 maja 2021 r.

Brak od 1 maja 2021 r. przepisów określających wymagania techniczne dla kas rejestrujących nie wpływa na ważność dotychczas wydanych potwierdzeń o spełnianiu funkcji i wymagań (kryteriów i warunków) technicznych dla kas rejestrujących.

Potwierdzenie, że kasy rejestrujące spełniają funkcje wymienione w ustawie VAT [3] i wymagania techniczne dla kas rejestrujących, wydaje się na czas określony [4].

Ustawa nie przewiduje utraty mocy potwierdzenia [5].

Potwierdzenie może być cofnięte w przypadkach określonych w ustawie, tj. wprowadzenia do obrotu kas rejestrujących:

  • które nie spełniają funkcji wymienionych w art. 111 ust. 6a ustawy VAT lub wymagań technicznych dla kas rejestrujących, lub
  • niezgodnych z egzemplarzem wzorcowym kasy rejestrującej lub dokumentami dołączanymi do wniosku o wydanie tego potwierdzenia.

Cofnięcie potwierdzenia wymaga wydania decyzji Prezesa Głównego Urzędu Miar [6]. Termin obowiązywania potwierdzenia jest ogłaszany w Dzienniku Urzędowym Głównego Urzędu Miar.

Istotne jest również, że podmiot, który uzyskał potwierdzenie, które nie zostało cofnięte, nie może ponosić konsekwencji niewydania aktu prawnego przez organ władzy publicznej. Wydane potwierdzenia i prawa z nich wynikające stanowią prawa nabyte, które podlegają ochronie prawnej.

Oznacza to, że niewydanie na 1 maja 2021 r. rozporządzenia [7], które określa m.in. wymagania techniczne dla kas rejestrujących i okres, na który jest wydawane potwierdzenie o spełnianiu funkcji i wymagań technicznych dla kas rejestrujących, nie powoduje utraty mocy obowiązujących potwierdzeń.

Po zakończeniu notyfikacji nowe rozporządzenia w sprawie wymagań (kryteriów i warunków) technicznych dla kas rejestrujących będą wydane jak najszybciej to możliwe. Wydane z opóźnieniem rozporządzenia będą się odnosiły do dotychczasowych potwierdzeń, wyraźnie potwierdzając utrzymanie ich w mocy. Według przepisów przejściowych przewidzianych w nowych rozporządzeniach, także postępowania w sprawach potwierdzeń wszczęte i niezakończone przed wejściem w życie nowych rozporządzeń, będą mogły być prowadzone na podstawie przepisów dotychczasowych.

[1] na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (Dz. U. poz. 675)

[2] rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (Dz. U. poz. 1206),

[3] art. 111 ust. 6a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 i 694) – ustawa o VAT

[4] art. 111 ust. 6c ustawy o VAT

[5] art. 111 ust. 6d ustawy o VAT

[6] art. 111 ust. 6d pkt 1 ustawy o VAT

[7] na podstawie art. 111 ust. 9 oraz na art. 145a ust. 16 ustawy o VAT

Pozostałe aktualności

close