Tarcza antykryzysowa 2.0 znacznie rozszerzyła zakres 3-miesięcznego zwolnienia z obowiązku opłacania składek ZUS. Objęło ono nowe grupy płatników. Jednak ci, którzy zgłaszają do ubezpieczeń od 10 do 49 osób, nie zapłacą jedynie połowy należnych składek.

Wynika tak ze znowelizowanych od 18.04.2020 art. 31zo–31zx ustawy z 2.03.2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (DzU poz. 374, dalej specustawa). Zmiany wprowadziła ustawa z 16.04.2020 o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (DzU poz. 695, dalej tarcza antykryzysowa 2.0).

Obecnie zwolnienie obejmuje 100 lub 50% należnych i nieopłaconych za marzec, kwiecień i maj 2020 składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP, Fundusz Solidarnościowy i FEP za płatnika i zatrudniane osoby, pod warunkiem ich wykazania w deklaracjach rozliczeniowych i ew. imiennych raportach miesięcznych złożonych za wskazane okresy.

Jaka ulga dla pracodawców

Dotychczas pełna (100%) ulga przysługiwała jedynie małym płatnikom składek, zarejestrowanym w ZUS przed 1.02.2020 i zgłaszającym na 29.02.2020 do ubezpieczeń społecznych od 1 osoby do 9 osób. Po ostatnich zmianach należy się ona (też w pełnym wymiarze) kolejnym małym pracodawcom, którzy jako płatnicy składek zgłosili się:

  • w lutym 2020 i na 31.03.2020 wykazali się wymaganą liczbą osób zgłoszonych,
  • w marcu 2020 i na 30.04.2020 wykazali się wymaganą liczbą osób zgłoszonych.

Dodatkowo zwolnienie z 50% nieuregulowanych składek zostało przyznane średnim płatnikom, zatrudniającym od 10 do 49 osób, którzy spełniają ww. warunki co do terminu zgłoszenia jako płatnik składek i liczby osób zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych na dany dzień.

Reasumując: mali (od 1 do 9 zatrudnionych) i średni (od 10 do 49 zatrudnionych) płatnicy skorzystają ze zwolnienia składkowego (odpowiednio 100 i 50% składek), jeśli łącznie spełnią poniższe warunki:

  • byli przed 1.02.2020 zgłoszeni jako płatnicy składek i na 29.02.2020 zgłaszali wymaganą liczbę osób do ubezpieczeń społecznych albo byli w lutym 2020 zgłoszeni jako płatnicy składek i na 31.03.2020 zgłaszali wymaganą liczbę osób, albo też byli w marcu 2020 zgłoszeni jako płatnicy składek i na 30.04.2020 zgłaszali wymaganą liczbę osób,
  • nie opłacą składek za marzec, kwiecień i maj 2020 (wyjątek określa art. 113 tarczy 2.0, zgodnie z którym zwolnienie z obowiązku opłacenia składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej za marzec 2020 obowiązuje także, gdy zostały one opłacone; rozszerzenie zwolnienia jest skutkiem tego, że nowe rozwiązania tarczy 2.0 weszły w życie już po terminie opłacenia składek za marzec; opłacone składki podlegają zwrotowi na zasadach określonych w art. 24 usus),
  • składki wykażą w deklaracjach rozliczeniowych i ew. imiennych raportach miesięcznych złożonych za te okresy, byle nie później niż do 30.06.2020,
  • zgłoszą do ZUS wniosek najpóźniej do 30.06.2020.

Po zmianach w liczbie ubezpieczonych nie uwzględnia się pracowników młodocianych.

(...)

Renata Majewska

Biuro Kadr i Płac

Czytaj więcej na: https://rachunkowosc.com.pl/abolicja_skladkowa_takze_dla_srednich_pracodawcow

 

Pozostałe aktualności