Do 30 czerwca 2022 r. trzeba złożyć deklarację z informacją o zainstalowanym źródle ciepła i rodzaju spalanych paliw.

Dotyczy to urządzeń grzewczych uruchomionych przed 1 lipca 2021 r. w już istniejących budynkach – zarówno prywatnych, jak i spółdzielczych i firmowych.

  • Ewidencja dotyczy każdego sposobu zaopatrywania budynku w ciepło grzewcze, także z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii.
  • Deklarację musi złożyć każdy właściciel lub zarządca budynku zasilanego źródłami ciepła lub spalania paliw do mocy 1 MW. Ewidencja dotyczy zarówno budynków mieszkalnych, jak i niemieszkalnych. Do budynków mieszkalnych oprócz domów jednorodzinnych, wielorodzinnych, szeregowych, bliźniaczych i bloków mieszkalnych, zaliczają się również hotele, schroniska, domy studenckie, wypoczynkowe, areszty śledcze, domy dziecka i inne budynki zbiorowego zamieszkania przeznaczone do okresowego lub stałego pobytu ludzi. Tym samym obowiązek zgłoszenia dotyczy również ogrzewanych altan ogrodowych. (!)
  • Deklaracji nie trzeba składać dla budynków niemieszkalnych np. szkół, piekarni, magazynów, garaży, lokali handlowo-usługowych, gastronomicznych, obiektów kulturalnych, szpitali i kościołów jeśli budynki te nie posiadają źródła ciepła.
  • Obowiązkowo należy wypełnić deklarację - https://ceeb.gov.pl/

Deklarację można wypełnić elektronicznie, logując się przez stronę gov.pl lub w formie papierowej, przesyłając lub dostarczając osobiście dokument do właściwego urzędu Gminy lub Miasta. Właściciel lub zarządca w zależności od typu budynku wypełnia formularz A – budynki i lokale mieszkalne lub B – budynki i lokale niemieszkalne. Jeżeli przy budynku mieszkalnym znajduje się również budynek niemieszkalny, który posiada odrębne źródło ciepła, właściciel lub zarządca musi złożyć zarówno deklarację A i B.

Uwaga: W przypadku źródeł ciepła uruchomionych po 1 lipca 2021 roku, właściciele bądź zarządcy budynków mają jedynie 14 dni od daty rozpoczęcia eksploatacji na złożenie deklaracji. Niezłożenie deklaracji w terminie może skutkować grzywną.

Niestety wielu właścicieli i zarządców jeszcze nie dopełniło tego obowiązku, a czasu jest coraz mniej.

Pozostałe aktualności