Historia – Teoria – Praktyka – Wyzwania rachunkowości, Danuta Dziawgo, Ewa Makowska (red.)


Tom zawiera 17 artykułów o szerokim spektrum tematycznym: od historii rachunkowości poprzez prezentację wybranych zagadnień z zakresu raportowania i zrównoważonego rozwoju. Autorami ich są pracownicy katedr rachunkowości kilkunastu polskich uczelni wyższych. Przedstawione w monografii wyniki badań stanowią jedynie fragment opracowań problemów badawczych, jakie nurtują środowisko naukowe w ostatnich latach. Poruszana tematyka obejmuje również bieżące kwestie życia gospodarczego, na które rachunkowość także musi reagować.

 

 

 

Spis treści

Wstęp / 9

CZĘŚĆ I – HISTORIA RACHUNKOWOŚCI

 • Małgorzata Mierzejewska, Polityka podatkowa II Rzeczypospolitej – wyzwania pierwszych lat niepodległości / 13
 • Ewa Makowska, Świadectwo przemysłowe jako podstawa wymiaru podatku przemysłowego w dwudziestoleciu międzywojennym w Polsce na przykładzie Browaru Kuntersztyn w Grudziądzu / 25

 

CZĘŚĆ II – TEORIA RACHUNKOWOŚCI

 • Anna Karmańska, Kreowanie wartości w kontekście teorii reifikacji i praktyki sprawozdawczej / 49
 • Barbara Kawa, Sformułowania ,,Zysk (strata) brutto”, ,,Zysk (strata) netto” oraz ,,Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)” w rachunku zysków i strat sporządzonym według krajowych regulacji prawnych – propozycje zmian / 85

 

CZĘŚĆ III – PRAKTYKA RACHUNKOWOŚCI

 • Monika Pietkiewicz, Raporty niefinansowe jako źródło informacji o realizacji celów zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw w Polsce / 107
 • Ewa Hellich, Monitorowanie kosztów usług publicznych w gospodarce zrównoważonego rozwoju / 125
 • Mariusz Karwowski, Zuzanna Świerc, Wioletta Baran, Model biznesu w sprawozdaniach podmiotów leczniczych w okresie pandemii COVID-19 / 141
 • Katarzyna Bareja, Aktywa niematerialne zidentyfikowane w transakcjach fuzji i przejęć – zakres ujmowania w sprawozdaniu finansowym sporządzonym według zasad rachunkowości zamieszczonych w standardach międzynarodowych – historia i perspektywa zmian / 167
 • Piotr Prewysz-Kwinto, Wynik netto i wynik całkowity a pandemia COVID-19 – na przykładzie podmiotów notowanych na GPW w Warszawie / 187
 • Krzysztof Mataczyna, Praktyki sprawozdawcze spółek produkujących leki notowanych na GPW w Warszawie w latach 2016–2020 w zakresie ujawniania informacji o kapitale strukturalnym / 207
 • Ewa Makowska, Bożena Kołosowska, Joanna Górka, Aleksandra Banaszkiewicz, Wykorzystanie wskaźników finansowych do oceny strategii finansowania działalności stosowanych przez spółki rodzinne i nierodzinne notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w okresie kryzysu gospodarczego w latach 2007–2009 / 229

 

CZĘŚĆ IV – WYZWANIA RACHUNKOWOŚCI

 • Renata Burchart, Organizacja rachunkowości w chmurze – korzyści i zagrożenia / 245
 • Katarzyna Kobiela-Pionnier, Raportowanie ESG – problemy, koszty i korzyści / 261
 • Magdalena Giedroyć, Pandemia koronawirusa determinantą zmian kształcenia rachunkowości? / 281
 • Anna Kłopotek, Ryzyka w obszarze polityki rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych / 295
 • Wojciech A. Nowak, Intelektualne determinanty sprawozdawczości zintegrowanej jako kontekstu sprawozdawczości finansowej / 307

 

VARIA

 • Małgorzata Czerny, Kekeluargaan jako norma kulturowa a postawy etyczne i profesjonalizm indonezyjskich księgowych i audytorów / 331