Miasto:
Warszawa
Instytucja certyfikująca:
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Oddział Okręgowy w Warszawie
Miejsce egzaminu:
ul. Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa
Termin egzaminu:
25.02.2023 00:00
Koniec zapisów:
23.01.2023
Opłata:
1717,00 zł
Zapisz się

Sposób prowadzenia walidacji oraz warunki organizacyjne i materialne niezbędne do prawidłowego prowadzenia walidacji
Instytucja prowadząca walidację zapewnia pomieszczenie umożliwiające osobom, które przystąpiły do walidacji, samodzielną pracę.
W trakcie weryfikacji osoby przystępujące do walidacji:

 • mogą wykonywać obliczenia na kalkulatorze biurowym;
 • mogą korzystać z aktów prawnych bez komentarza;
 • nie mogą korzystać z pomocy naukowych i materiałów dydaktycznych;
 • nie mogą korzystać z urządzeń mobilnych.

Weryfikacja jest przeprowadzana w formie pisemnej w sposób zapewniający anonimowość arkuszy weryfikacyjnych kandydatów przystępujących do weryfikacji. W uzasadnionych przypadkach dopuszczalna jest inna forma weryfikacji uwzględniająca potrzeby osób niepełnosprawnych.
Instytucja certyfikująca zapewnia wsparcie osobie przystępującej do walidacji w zakresie identyfikowania posiadanych efektów uczenia się. Wsparcie w zakresie identyfikowania można prowadzić dowolnymi metodami.

 

Certyfikat

Dokumentem potwierdzającym nadanie kwalifikacji rynkowej jest certyfikat, który jest ważny 3 lata od daty jego wystawienia.

Warunkiem przedłużenia certyfikatu jest złożenie:

 • oświadczenia o uczestniczeniu w zajęciach edukacyjnych dotyczących zagadnień opisanych w kwalifikacji (łącznie co najmniej 36 godzin zegarowych w okresie 3 lat od daty wystawienia certyfikatu albo jego przedłużenia) lub oświadczenia o wykonywaniu pracy zarobkowej, w której jest wykorzystywana kwalifikacja (przez okres 18 miesięcy w okresie 3 lat od daty wystawienia certyfikatu albo jego przedłużenia), lub oświadczenia o pracy dydaktycznej w zakresie uzyskanej kwalifikacji (w wymiarze 16 godzin lekcyjnych w okresie 3 lat od daty wystawienia certyfikatu albo jego przedłużenia); powyższe okresy mogą podlegać, w ujęciu procentowym proporcjonalnym do wskazanego okresu, sumowaniu; oświadczenia mogą być wyrywkowo weryfikowane poprzez przedstawienie odpowiednich dokumentów;
 • wniosku o przedłużenie ważności certyfikatu nie później niż w okresie 3 miesięcy przed dniem zakończenia jego ważności.

Kontakt z ośrodkiem walidacyjnym

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Oddział Okręgowy w Warszawie
ul. Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa


telefon: 885 305 645
email: szkolenie@skp-ow.com.pl

Zapisz się

Dane uczestnika egzaminu

Adres zamieszkania

Adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania:

Jednocześnie, pod rygorem odpowiedzialności karnej za poświadczenie nieprawdy oświadczam, że:

Klauzula informacyjna dla osób przystępujących do egzaminu na kwalifikację rynkową Zarządzanie obsługą spraw kadrowych

 1. Administratorem Twoich danych osobowych będzie Instytucja Certyfikująca Stowarzyszenie Księgowych w Polsce wraz z Oddziałem Okręgowym w Warszawie.
 2. W SKwP OO w Warszawie powołano Inspektora Ochrony Danych (IOD), kontakt do IOD e-mail: iod.skwp@buiskwp.pl.
 3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z przeprowadzeniem egzaminów, a także w celu wydania dokumentów poświadczających uzyskanie kalifikacji rynkowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego dalej rozporządzeniem. W przypadku zaznaczenia odpowiedniego kwadratu na pierwszej stronie, dane osobowe wykorzystywane będą do celów marketingowych lub handlowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).
 4. Odbiorcą Twoich danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz podmioty, którym Administrator zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).
 5. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe w związku z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 6. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 7. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 8. Podanie przez Ciebie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wpisania na listę uczestników egzaminu, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie wykluczenie z udziału w egzaminie.
 9. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane profilowaniu.
 10. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.