Miasto:
Poznań
Instytucja certyfikująca:
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Oddział Wielkopolski w Poznaniu
Miejsce egzaminu:
Ziębicka 18
60-164 Poznań
Termin egzaminu:
31.01.2022
Koniec zapisów:
24.01.2022
Opłata:
1450,00 zł
Zapisz się

Osoba chcąca uzyskać kwalifikację "Zarządzanie procesami księgowymi" musi być przygotowana do wykonywania złożonych zadań oraz rozwiązywania nietypowych problemów wynikających z zarządzania procesami księgowymi w przedsiębiorstwach oraz w organizacjach pozarządowych i innych jednostkach.

Oprócz powyższego, musi posiadać umiejętność dokumentowania i ewidencjonowania operacji gospodarcze w zakresie: aktywów pieniężnych w walucie polskiej i w walutach obcych, rozrachunków, rzeczowych aktywów obrotowych, rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych do działalności operacyjnej i inwestycyjnej, aktywów i zobowiązań finansowych, kapitałów własnych, rozliczeń międzyokresowych, przychodów i kosztów podstawowej działalności operacyjnej (w różnych wariantach ewidencyjnych), w tym przychodów i kosztów działalności statutowej w organizacjach non profit, pozostałych operacyjnych przychodów i kosztów, przychodów i kosztów finansowych, ustalania i podziału wyniku finansowego.

Informacje dodatkowe

Egzamin odbędzie się 31 stycznia 2022 r. w Warszawie.

Informacji udziela Magdalena Liber – mail: mliber@skp-ow.com.pl, tel. +48 662 241 819

 

Egzamin odbędzie się o godzinie 10.00

 

Na egzamin prosimy przybyć minimum 30 minut wcześniej z dokumentem tożsamości.

Przewidywany czas trwania egzaminu 4 godziny.

Kontakt z instytucją certyfikującą

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Oddział Wielkopolski w Poznaniu
Ziębicka 18
60-164 Poznań

telefon: 61 863 04 80
email: szkolenia@skwp.poznan.pl

Zapisz się

Dane uczestnika egzaminu

Adres zamieszkania

Adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania:

Jednocześnie, pod rygorem odpowiedzialności karnej za poświadczenie nieprawdy oświadczam, że:

Klauzula informacyjna dla osób przystępujących do egzaminu na kwalifikację rynkową Zarządzanie obsługą spraw kadrowych

  1. Administratorem Twoich danych osobowych będzie Instytucja Certyfikująca Stowarzyszenie Księgowych w Polsce wraz z Oddziałem Okręgowym w Poznaniu.
  2. W SKwP OO w Poznaniu powołano Inspektora Ochrony Danych (IOD), kontakt do IOD e-mail: iod.skwp@buiskwp.pl.
  3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z przeprowadzeniem egzaminów, a także w celu wydania dokumentów poświadczających uzyskanie kalifikacji rynkowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego dalej rozporządzeniem. W przypadku zaznaczenia odpowiedniego kwadratu na pierwszej stronie, dane osobowe wykorzystywane będą do celów marketingowych lub handlowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).
  4. Odbiorcą Twoich danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz podmioty, którym Administrator zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).
  5. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe w związku z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
  6. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
  7. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
  8. Podanie przez Ciebie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wpisania na listę uczestników egzaminu, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie wykluczenie z udziału w egzaminie.
  9. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane profilowaniu.
  10. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.