Miasto:
Warszawa
Instytucja certyfikująca:
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Oddział Okręgowy w Warszawie
Miejsce egzaminu:
ul. Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa
Termin egzaminu:
11.02.2022
Koniec zapisów:
04.02.2022
Opłata:
1200,00 zł
Zapisz się

„Zarządzanie obsługą spraw kadrowych” to kwalifikacja rynkowa funkcjonująca w ZSK.

Aby przystąpić do egzaminu umożliwiającego uzyskanie tej kwalifikacji uczestnik musi złożyć wniosek (wypełniony formularz zgłoszeniowy) nie później niż 30 dni przed planowaną datą egzaminu w wybranym ośrodku walidacyjnym.

Egzamin odbędzie się 15 grudnia 2021 r. w Warszawie.

Informacji udziela Magdalena Liber – mail: mliber@skp-ow.com.pl, tel. +48 662 241 819


Osoba posiadająca kwalifikację „Zarządzanie obsługą spraw kadrowych” jest gotowa do kształtowania sposobu obsługi spraw kadrowych pracodawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przyjętą przez pracodawcę strategią zarządzania personelem.

Rozwiązuje złożone problemy dotyczące prowadzenia spraw kadrowych w ramach zatrudniania pracowników i osób niebędących pracownikami. Przygotowuje niezbędną dokumentację, uwzględniając przepisy z różnych dziedzin prawa, aktualne interpretacje urzędowe i orzecznictwo sądowe. Współrealizuje politykę personalną zakładu pracy w obszarze prowadzenia dokumentacji i ewidencji kadrowych. Współuczestniczy w przygotowywaniu wewnątrzzakładowych regulacji (np. regulaminu pracy, regulaminu funduszu socjalnego, polityki antymobbingowej i antydyskryminacyjnej, zasad informowania pracowników o równym traktowaniu w zatrudnieniu, instrukcji dotyczących usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz planowania, monitorowania i rozliczania czasu pracy) oraz dba o ich stosowanie i przestrzeganie. Koordynuje obsługę świadczeń pozapłacowych. Wdraża zalecenia dotyczące polityki ochrony danych osobowych w zakładzie pracy. Działania operacyjne i nadzorcze ukierunkowuje na optymalizację prowadzenia dokumentacji dotyczącej zatrudniania.

Osoba posiadająca kwalifikację wdraża usprawnienia organizacyjne i nadzoruje prowadzenie dokumentacji pracowniczej w zakładzie pracy. Dba o przestrzeganie prawa pracy, w szczególności w zakresie czasu pracy, uprawnień pracowniczych oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Wspiera pracowników w zakresie praktycznego stosowania prawa pracy. Jest przygotowana do planowania i nadzorowania realizacji obsługi spraw kadrowych oraz współpracy z osobami zaangażowanymi w zarządzanie procesami płacowymi, jak również osobami realizującymi inne zadania z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

Informacje dodatkowe

Aby przystąpić do egzaminu umożliwiającego uzyskanie tej kwalifikacji uczestnik musi złożyć wniosek (wypełniony formularz zgłoszeniowy) nie później niż 30 dni przed planowaną datą egzaminu w wybranym ośrodku walidacyjnym.

Egzamin odbędzie się 11 lutego 2022 r. w Warszawie.

Informacji udziela Magdalena Liber – mail: mliber@skp-ow.com.pl, tel. +48 662 241 819

 

Egzamin odbędzie się o godzinie 10.00

w Centrum Edukacji Zawodowej
Warszawa, ul. Płocka 17 lok. 25

 

Na egzamin prosimy przybyć minimum 15 minut wcześniej z dokumentem tożsamości.

Przewidywany czas trwania egzaminu 3 godziny.

Kontakt z instytucją certyfikującą

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Oddział Okręgowy w Warszawie
ul. Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa


telefon: 885 305 645
email: szkolenie@skp-ow.com.pl

Zapisz się

Dane uczestnika egzaminu

Adres zamieszkania

Adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania:

Jednocześnie, pod rygorem odpowiedzialności karnej za poświadczenie nieprawdy oświadczam, że:

Klauzula informacyjna dla osób przystępujących do egzaminu na kwalifikację rynkową Zarządzanie obsługą spraw kadrowych

  1. Administratorem Twoich danych osobowych będzie Instytucja Certyfikująca Stowarzyszenie Księgowych w Polsce wraz z Oddziałem Okręgowym w Warszawie.
  2. W SKwP OO w Warszawie powołano Inspektora Ochrony Danych (IOD), kontakt do IOD e-mail: iod.skwp@buiskwp.pl.
  3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z przeprowadzeniem egzaminów, a także w celu wydania dokumentów poświadczających uzyskanie kalifikacji rynkowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego dalej rozporządzeniem. W przypadku zaznaczenia odpowiedniego kwadratu na pierwszej stronie, dane osobowe wykorzystywane będą do celów marketingowych lub handlowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).
  4. Odbiorcą Twoich danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz podmioty, którym Administrator zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).
  5. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe w związku z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
  6. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
  7. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
  8. Podanie przez Ciebie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wpisania na listę uczestników egzaminu, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie wykluczenie z udziału w egzaminie.
  9. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane profilowaniu.
  10. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.