Osoba chcąca uzyskać kwalifikację "Zarządzanie procesami księgowymi" musi być przygotowana do wykonywania złożonych zadań oraz rozwiązywania nietypowych problemów wynikających z zarządzania procesami księgowymi w przedsiębiorstwach oraz w organizacjach pozarządowych i innych jednostkach. Oprócz powyższego, musi posiadać umiejętność dokumentowania i ewidencjonowania operacji gospodarcze w zakresie: aktywów pieniężnych w walucie polskiej i w walutach obcych, rozrachunków, rzeczowych aktywów obrotowych, rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych do działalności operacyjnej i inwestycyjnej, aktywów i zobowiązań finansowych, kapitałów własnych, rozliczeń międzyokresowych, przychodów i kosztów podstawowej działalności operacyjnej (w różnych wariantach ewidencyjnych), w tym przychodów i kosztów działalności statutowej w organizacjach non profit, pozostałych operacyjnych przychodów i kosztów, przychodów i kosztów finansowych, ustalania i podziału wyniku finansowego.

Więcej informacji na: https://kwalifikacje.gov.pl/k?id_kw=13826

close